ศูนย์ราชการสะดวก

หลักการ คู่มือ ผลการดำเนินการ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ  ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ  เกณฑ์เชิงคุณภาพ  และ เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ของหน่วยงานซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์  หน่วยงานที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์รับรองศูนย์ราชการสะดวก แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน  ระดับก้าวหน้า และระดับเป็นเลิศ    มีอายุรับประกันคราวละ ๓ ปี

เปิดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
>> คู่มือการสมัครออนไลน์
>> ดาวน์โหลดแบบประเมิน (.DOC) (.PDF)
>> อ่านต่อรายละเอียด GECC
>> ประกาศผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563

>การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
       เรื่อง “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0” เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62
– หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
– ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC
โดย นางมาลินี ภาวิไล
– เสียงการบรรยาย
       – สรุปการบรรยาย

      

รายชื่อกรม สังกัด มท. /จังหวัด ที่ได้รับรองเกณฑ์ GECC >>คลิกลิงค์ไปศูนย์ดำรงธรรม

ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดราชบุรี

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดชุมพร
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดขอนแก่น

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดยโสธร

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสตูล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี

รายชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง GECC
ประกาศผล GECC ปี 2564
ประกาศผล GECC ปี 2563
ประกาศผล GECC ปี 2562
ประกาศผล GECC ปี 2561
ประกาศผล GECC ปี 2560
ประกาศผล GECC ปี 2559

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่นี่ 

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ฝ่าย เลขา GECC  โทร.0-2283-4426,0-2283-4475,0-2283-4473,0-2283-4485
โทรสาร 0-2283-4525,0-2283-4424

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019