Best Practices (e-book)

e-book เพื่อการพัฒนา สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
    

e-book โมเดลต้นแบบ 

 

e-book ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
      
  
e-book รายงานผลการศึกษา/วิจัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ดาวน์โหลดไฟล์
สาระน่ารู้เพื่อการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

สาระน่ารู้โมเดลต้นแบบ

สาระน่ารู้ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
3. การช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
4. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่แก้ไขปัญหาสำเร็จ : กรณีศึกษารายจังหวัด

 

 

 

เริ่มนับ 1/12/62