Best Practice

e-book เพื่อการพัฒนา สู่การปฏิบัติ
       

 

e-book โมเดลต้นแบบ 

   

e-book ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
      
  
e-book รายงานผลการศึกษา/วิจัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์
สาระน่ารู้เพื่อการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

สาระน่ารู้โมเดลต้นแบบ
3. โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สาระน่ารู้ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
4. การช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
5. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่แก้ไขปัญหาสำเร็จ : กรณีศึกษารายจังหวัด

สาระน่ารู้ รายงานผลการศึกษา/วิจัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

6. Design Thinking การพัฒนาเมืองระนอง
7. ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

 

เริ่มนับ 1/12/62