จังหวัดสะอาด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด  ซึ่งจะพิจารณาประเมินผลและคัดเลือกผลงานจังหวัดเข้ารับรางวัล จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี  เพื่อติดตามและประเมินผล การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ    ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เมื่อได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว จะจัดงานมอบรางวัลระดับประเทศ

   ภาพ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์  เว็บไซต์ GNEWS

                    จังหวัดมีภารกิจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี  โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ระยะ ได้แก่
ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)   พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

  [ e book] [pdf]    [e-book]

หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประกวดฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑. แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑.๑ ระดับจังหวัดแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๑.๑   อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด จำนวน ๕ อันดับ ได้แก่ อันดับที่ ๑,๒,๓
และชมเชยอีก ๒ รางวัล (กรณีจังหวัดใดมีน้อยกว่า ๕ อำเภอ ให้พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม)
๑.๑.๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ร้อยละ ๖๐)
๑.๒ ระดับประเทศ แบ่งกลุ่มการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑.๒.๑   กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่    จำนวน ๒๖ จังหวัด
๑.๒.๒  กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง   จำนวน ๒๖ จังหวัด
๑.๒.๓  กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก     จำนวน ๒๔ จังหวัด

ทั้งนี้ ในการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดพิจารณาองค์ประกอบจากขนาดพื้นที่ และจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดประกวด
มีดังนี้

๒.๑ กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของจังหวัด
๒.๒ ให้จังหวัดดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดฯ การประเมินร้อยละ ๗๐ >> อ่านเกณฑ์
แล้วแจ้งผลไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒.๓ คณะกรรมการประกวดฯ ลงพื้นที่จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินการและพิจารณาจัดอันดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศแล้วรายงานผลการประกวดต่อกระทรวงมหาดไทย
๒.๔ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

 

                                                   ทะเบียนรางวัลจังหวัดสะอาด

ปี ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ รองชนะเลิศอันดับ ๓
ลำพูน พิจิตร ลพบุรี ตรัง

ปี ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัด

แพร่  สตูล  ร้อยเอ็ด ปทุมธานี ชุมพร บึงกาฬ สุโขทัย
อุบลราชธานี เพชรบุรี มุกดาหาร กาญจนบุรี บุรีรัมย์  สมุทรปราการ จันทบุรี

 กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

รางวัล

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ชนะเลิศ

ลพบุรี

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ ๒

สกลนคร

ชมเชย ศรีสะเกษ
อุดรธานี

กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง

รางวัล

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ชนะเลิศ

เลย

รองชนะเลิศอันดับ ๑

สุโขทัย

รองชนะเลิศอันดับ ๒

จันทบุรี

ชมเชย

พิจิตร
หนองบัวลำภู

กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

รางวัล

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ชนะเลิศ

ลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ ๑

บึงกาฬ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

อุทัยธานี

ชมเชย

นนทบุรี
อ่างทอง

 

free-web-page-counters.com

เริ่มนับเมื่อ 6/1/2563