วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน

การขับเคลื่อนจังหวัด 4.0 โดยการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค Digital  จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะภาครัฐอัจฉริยะ  Smart and High Performance Government  โดยเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน นอกจากจะสร้างประสิทธิภาพ ยังช่วยแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย แต่ความรู้ที่หนึ่งอาจไม่มีในอีกที่หนึ่ง จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพแก่จังหวัด  จึงต้องการให้มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงาน  โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
(๑) การสร้างชิ้นงาน
(๒) การใช้งานระบบต่างๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำไปทดลองปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ

 •   ความรู้เบื้องต้น/ความหมาย ของเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 1. App Smart Farmer
 2. QR – Code
 3. Artificial Intelligence :AI
 4. Big Data
 5. Machine Learning
 6. Robot
 7. 3D-Printing
 8. Box chain
 9. Virtual                                            ภาพเสมือนจริง
 10. GIS
 •   การสร้างชิ้นงาน (How to do )

ระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น จะเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น   บทความของผู้เขียนจากหลากหลาย  จะแสดงขั้นตอนวิธีทำ เพื่อให้้เป็นอีกแหล่งหนึ่งในการค้นคว้าหาความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับจังหวัด

1. การสร้างแบบสอบถาม ON LINE  โดยใช้ Google Form
2. การสร้างแบบฟอร์ม ON LINE โดยใช้ Google Sheet 
3. การสร้าง QR-Code และตัวตัดลิงค์

 • การใช้งานระบบต่างๆ  (How to use  )
 1. ระบบที่ให้บริการผ่านมือถือ APP ต่างๆ  Mahadthai Smart Link
 2. ระบบที่ให้บริการของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ภายในกรม เริ่ม ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) จะเริ่มใช้กับจังหวัดปี ๒๕๖๓

counters-free

เริ่มนับ 24/9/2562