การเตรียมคน

เมื่อเข้าสู่ยุค 4.0  จะเตรียมคนในช่วงวัยต่างๆ   อย่างไรบ้าง

      

อ่าน e-book เพิ่มพูนความรู้     คู่มือการเป็นข้าราชการมืออาชีพ   

     

    

 

 

หลักสูตรกลางพัฒนาบุคลากรสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

ดูวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับราชการ  จากแหล่งผลิตสื่อ
(๑) สำนักงาน ก.พ.ร. 

เรียน e-Learning ได้ทั้งประกาศนียบัตรและความรู้

 

เลือกหลักสูตรการเรียนทางไกลของ สำนักงาน ก.พ. ให้เหมาะกับคุณ

แนะนำบทเรียน
คู่มือการอบรม
เข้าเรียน e-LEARNING

 

 

 

  เรียนได้กว่า 176 บทเรียน กับ  Thai MOOC  (MOOC คือ Massive Open Online Courseware) เพื่อเรียนออนไลน์ฟรี >> คลิกเรียน

 

หลักสูตรเรียน e-Learning กับ
มีทั้ง
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร 4 วิชา >>คลิกเรียน  และ 1 หลักสูตร (หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) >> คลิกเรียน
หลักสูตรพิเศษ ให้เลือกเรียนหลากหลาย >> คลิกเรียน

…………………………………  การเรียนออนไลน์ กับ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ.…..ฟรี……ฟรี………
1. เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ google  เป็นหลักสูตรที่google ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย วิธีเรียน โดย ดูวิดีโอ  อ่าน และทำแบบฝึกหัด ท่านจะได้รับการพัฒนา 1)Communication  2)English Language 3) Career Development และ 4) Writing>> คลิกเรียน 
ตัวอย่าง 

เมื่อคลิก Start free course  ระบบจะสอบถามว่าเรียนโดยใช้บัญชี gmail หรือไม่ และถามเรื่องสะดวกให้ส่งรายงานเกี่ยวกับการเรียนไปยังอีเมล์หรือไม่   ตอบประมาณ 4 ข้อ กดยอมรับ แล้วเริ่มเข้าสู่บทเรียน

กด start แล้วเรียนได้ทันที

2. เรียน e-Learning การต่อต้านทุจริต  ประกอบไปด้วย 6 บทเรียน มีประกาศนียบัตรให้ด้วย เพื่อรู้และเข้าใจไม่ทุจริต  ซึ่งบทเรียนเป็นผลงานร่วมกันระหว่างข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
การเรียนโดยดูคลิปวีดีโอ (มีคำแปลภาษาไทย) 6 บทๆละ 5 นาที ได้แก่ 1) ของขวัญที่ไม่ยินดีรับไว้ 2)การจัดเตรียมงาน 3) จะจ่ายหรือไม่จ่าย  4) คนกลางปริศนา 5) จดหมายแปลกๆ และ 6) คนใน  >>  คลิกลงทะเบียนเรียน

counters-free

เริ่มนับ 19/8/2019