การเตรียมคน

เมื่อเข้าสู่ยุค 4.0  จะเตรียมคนในช่วงวัยต่างๆ   อย่างไรบ้าง

 

 

 

การเตรียมและปรับองค์กรกระทรวงมหาดไทย

.

.

.

.

.

.

.

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กระบวนทัศน์
หลักคิด “ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ”

 

 

 

 

              หลักสูตรกลางพัฒนาบุคลากรสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

 

 

เลือกหลักสูตรการเรียนทางไกลของ สำนักงาน ก.พ. ให้เหมาะกับคุณ

แนะนำบทเรียน
คู่มือการอบรม
เข้าเรียน e-LEARNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

counters-free

เริ่มนับ 19/8/2019