PMQA 4.0 และ PMQA รายหมวด

PMQA ย่อมาจากคำว่า Public sector Management Quality Award >> อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นเครื่องมือการประเมินจังหวัด แบ่งออกเป็น  7  หมวด ส่งเสริมและสนับสนุนโดย สำนักงาน ก.พ.ร.  โดยทุกปีจะเชิญชวนให้กรม/จังหวัด ส่งสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเกณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยกระดับระบบราชการ 4.0  เรียกว่า การประเมิน PMQA 4.0  เป็นภาคบังคับให้กรม/จังหวัดจะต้องเข้าไปกรอกในระบบว่าได้ดำเนินการในแต่ละด้านไปแล้วในระดับใด  ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า หรือ ระดับพัฒนาจนเกิดผล

   

รายชื่อกรม สังกัด มท. /จังหวัด ที่ได้รับรางวัล PMQA รายหมวด

ปี พ.ศ.

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5

หมวด 6

2555

สมุทรสงคราม กรมการพัฒนาชุมชน

2556

นครพนม

สุพรรณบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน อุบลราชธานี
2557 ตาก
2558 ชัยนาท

พังงา

สกลนคร

นครพนม
2559 ตรัง

สป.มท.

สกลนคร

อำนาจเจริญ

พังงา
2560 กรมการพัฒนาชุมชน
นนทบุรี
อุทัยธานี
อำนาจเจริญ

2561

ยะลา
ระนอง
ศรีสะเกษ หนองคาย
ขอนแก่น

สป.มท.

กรมการพัฒนาชุมชน

สกลนคร

2562


ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 1

ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 2

ประกาศผล

(นครสวรรค์)
————
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ลำพูน หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ
(ยะลา)
————–
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
ชัยนาท

หนองคาย
(กาญจนบุรี)
(อุทัยธานี)
—————สกลนคร
(สป.มท.)
————

รายชื่อกรม / จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบ และรอประกาศผลรางวัล PMQA 4.0

ปี พ.ศ. กรมสังกัด มท. /จังหวัด
2562

 

 

ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 1(กรม)

ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 1 (จังหวัด)

ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 2

ประกาศผลฯ

 

 กรมการปกครอง  กรมที่ดิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สป.มท.


กำแพงเพชร  ชัยภูมิ  ตาก  ตรัง  ตราด  นครพนม  นนทบุรี  นราธิวาส

ประจวบคีรีขันธ์  ร้อยเอ็ด  ลพบุรี  ศรีสะเกษ  สงขลา  สตูล  สระแก้ว

หนองคาย  อำนาจเจริญ  อุทัยธานี  มุกดาหาร


ขอนแก่น  สระบุรี 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ https://opdc.go.th/content/OTIy

counters-free

เริ่มนับ 19/8/2019