PMQA 4.0 และ PMQA รายหมวด

PMQA ย่อมาจากคำว่า Public sector Management Quality Award >> อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นเครื่องมือการประเมินจังหวัด แบ่งออกเป็น  7  หมวด ส่งเสริมและสนับสนุนโดย สำนักงาน ก.พ.ร.  โดยทุกปีจะเชิญชวนให้กรม/จังหวัด ส่งสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเกณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยกระดับระบบราชการ 4.0  เรียกว่า การประเมิน PMQA 4.0  เป็นภาคบังคับให้กรม/จังหวัดจะต้องเข้าไปกรอกในระบบว่าได้ดำเนินการในแต่ละด้านไปแล้วในระดับใด  ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า หรือ ระดับพัฒนาจนเกิดผล  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่

 

 

 

 

 

 

 


    

รายชื่อกรม สังกัด มท. /จังหวัด ที่ได้รับรางวัล PMQA รายหมวด

ปี พ.ศ.

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5

หมวด 6

2555

สมุทรสงคราม กรมการพัฒนาชุมชน

2556

นครพนม

สุพรรณบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน อุบลราชธานี
2557 ตาก
2558 ชัยนาท

พังงา

สกลนคร

นครพนม
2559 ตรัง

สป.มท.

สกลนคร

อำนาจเจริญ

พังงา
2560 กรมการพัฒนาชุมชน
นนทบุรี
อุทัยธานี
อำนาจเจริญ

2561

ยะลา
ระนอง
ศรีสะเกษ หนองคาย
ขอนแก่น

สป.มท.

กรมการพัฒนาชุมชน

สกลนคร

2562


ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 1
ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 2
ประกาศผล
(นครสวรรค์)
————
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ลำพูน หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ
(ยะลา)
————–
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
ชัยนาท

หนองคาย
(กาญจนบุรี)
(อุทัยธานี)
—————สกลนคร
(สป.มท.)
————

รายชื่อกรม สังกัด มท. /จังหวัด ที่ได้รับรางวัล PMQA รายหมวด

ปี พ.ศ.

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5

หมวด 6

2563

ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 1
ประกาศฯผ่าน
ขั้นตอนที่ 2
ประกาศผล

กรมการปกครอง
กาฬสินธุ์ นครราชสีมา  นราธิวาส มุกดาหาร
ลำปาง
————-
กรมการ
พัฒนาชุมชน
ตราด
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
แพร่
ระนอง
หนองบัวลำภู
—————-
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอนแก่น
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
หนองคาย
อุทัยธานี
—————-
สป.มท.
—————

————–
กรมการพัฒนาชุมชน
ตาก
อำนาจเจริญ
————-

รายชื่อกรม / จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบ และได้รางวัล PMQA 4.0

ปี พ.ศ. กรมสังกัด มท. /จังหวัด
2562
ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 1(กรม)
ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 1 (จังหวัด)
ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 2ประกาศผลฯ
ผ่านเข้ารอบ สป.มท. กรมการปกครอง  กรมที่ดิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


-ไม่ได้รางวัล-

ผ่านเข้ารอบ
กำแพงเพชร  ชัยภูมิ  ตาก  ตรัง  ตราด  นครพนม  นนทบุรี  นราธิวาสประจวบคีรีขันธ์  ร้อยเอ็ด  ลพบุรี  ศรีสะเกษ  สงขลา  สตูล  สระแก้วหนองคาย  อำนาจเจริญ  อุทัยธานี  มุกดาหาร


ได้รางวัล
ขอนแก่น  สระบุรี 

ปี พ.ศ. กรมสังกัด มท. /จังหวัด
2563
ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 1(กรม/จังหวัด)ประกาศฯผ่านขั้นตอนที่ 2ประกาศผลฯ
 ผ่านเข้ารอบ   สป.มท. กรมการปกครอง  กรมที่ดิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


รางวัล

ผ่านเข้ารอบ ขอนแก่น ชลบุรี ตราด  สระบุรี


รางวัล

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ https://www.opdc.go.th/content/NTg3OA

https://www.opdc.go.th/content/MzM 

ศึกษาข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงาน PMQA หมวด ๖ สป.มท. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บทความ : เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับองค์การ ลงสู่ระดับหน่วยงาน ” เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๒