ศูนย์ราชการสะดวก

หลักการ คู่มือ ผลการดำเนินการ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ  ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ  เกณฑ์เชิงคุณภาพ  และ เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ของหน่วยงานซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์  หน่วยงานที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์รับรองศูนย์ราชการสะดวก แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับปานกลาง และระดับสูง      มีอายุรับประกันคราวละ ๓ ปี

อ่านรายละเอียด คู่มือ

รายชื่อกรม สังกัด มท. /จังหวัด ที่ได้รับรองเกณฑ์ GECC

ปี ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย

รายชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง GECC
ประกาศผล GECC ปี 2561
ประกาศผล GECC ปี 2560
ประกาศผล GECC ปี 2559

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่นี่ 

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ฝ่าย เลขา GECC  โทร.0-2283-4426,0-2283-4475,0-2283-4473,0-2283-4485
โทรสาร 0-2283-4525,0-2283-4424

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019