จังหวัดพันธุ์ใหม่


เป็นอีกความพยายามหนึ่งของ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะผลักดันจังหวัดให้เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่  (High Performance)  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน  โดยได้จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ณ โรงแรม  ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ซึ่งเมื่อ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำส่งผลการจัดประชุมให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ภายใน พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น 38 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2565

หลักการและเหตุผล

แนวคิด

ความคล่องตัวของระบบที่ต้องการ คืออย่างไร 

การจัดองค์กร และระบบบริหาร งาน เงิน กำลังคน โดยมีรูปแบบ ดังนี้

1) การจัดองค์กรตามภารกิจ (Agenda Based Organization)

2) การจัดระบบบริหารแบบเครือข่าย (Networking Management System) เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพกรมการจังหวัด

3) การจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

4) การจัดระบบบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Result Oriented)

เอกสารอ้างอิง http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/35358

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019