จังหวัดพันธุ์ใหม่


เป็นอีกความพยายามหนึ่งของ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะผลักดันจังหวัดให้เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่  (High Performance)  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน  โดยได้จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ณ โรงแรม  ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ซึ่งเมื่อ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำส่งผลการจัดประชุมให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ภายใน พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น 38 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้คัดเลือกพื้นที่เพื่อการศึกษาจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ 1) ภูเก็ต 2) นครพนม   3) ขอนแก่น 4) ฉะเชิงเทรา 5) ระยอง และ 6) สุโขทัย สำหรับจังหวัดดังกล่าวนี้ อาจยังไม่ใช่จังหวัดนำร่องเพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการทั้งหมด เป็นเพียงการกำหนดเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยคัดเลือกจากหัวข้อประเด็นศึกษาหรือยุทธศาสตร์ที่เป็นบทบาทหลักของจังหวัด เช่น EEC การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภัยพิบัติน้ำท่วม

**เพาเวอร์พอยท์โครงการจังหวัดพันธุ์ใหม่

เอกสารอ้างอิง
http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/35358
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019