จังหวัดพันธุ์ใหม่

จังหวัดพันธุ์ใหม่  (High Performance)

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 

เป็นอีกความพยายามหนึ่งของ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะผลักดันจังหวัดให้เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่  (High Performance)  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน  โดยได้จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ณ โรงแรม  ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ซึ่งเมื่อ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำส่งผลการจัดประชุมให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ภายใน พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น 38 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2565   ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้คัดเลือกพื้นที่เพื่อการศึกษาจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ 1) ภูเก็ต 2) นครพนม   3) ขอนแก่น 4) ฉะเชิงเทรา 5) ระยอง และ 6) สุโขทัย เพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยคัดเลือกจากหัวข้อประเด็นศึกษาหรือยุทธศาสตร์ที่เป็นบทบาทหลักของจังหวัด เช่น EEC การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภัยพิบัติน้ำท่วม  อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการประชุมและมีมติให้ดำเนินการอย่างไร  ติดตามได้  ดังนี้

ความก้าวหน้า 

 17 มีนาคม 2563      

           คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (อ.ก.พ.ร.ฯ) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 โดยมี นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะรองประธาน เพื่อพิจารณารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (จังหวัดพันธุ์ใหม่) สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดฯ ดังนี้

1) ด้านระบบงาน ให้ใช้กลไกคณะกรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่ ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบัน และยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
2) ด้านระบบแผนและงบประมาณ ให้นำแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan) มาขับเคลื่อน มอบอำนาจให้จังหวัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนจังหวัดแทนส่วนกลาง รวมทั้งให้มีการปรับกรอบวงเงินของกระทรวง กรมมาให้จังหวัดบางส่วน เพื่อให้จังหวัดเสนอโครงการที่เป็นความต้องการของพื้นที่
3) ด้านระบบบริหารงานบุคคล ให้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างน้อย 2 ปี และขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. เห็นชอบแผนการทดลองดำเนินงานรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการทดลองที่เห็นผลได้เร็ว และมีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจังหวัด ใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

1) เรื่องยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
2) เรื่องการมอบอำนาจให้จังหวัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนจังหวัดแทนส่วนกลาง
3) เรื่องการจัดทำงบประมาณสมทบระหว่าง อปท.และจังหวัด (Matching Fund) และ
4) การเลือกเรื่องสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาจังหวัด มาขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการ โดยผ่านการกำหนดตัวชี้วัดร่วม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการทั้ง 4 เรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดทำแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563

  3. เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่อง (6 จังหวัด) โดยมีแนวทางดังนี้

1) การคัดเลือกจังหวัดนำร่อง ควรคัดเลือกจากยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด เช่น จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดน จังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เป็นต้น โดยอาจดูคุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม หรือให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม
2) สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมกันในการนำรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดฯ ไปทดลองในจังหวัดนำร่อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำข้อเสนอการบริหารงานจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ท้าทายจับต้องได้ ที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในระยะเวลา 2 ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ
3) กำหนดให้ อ.ก.พ.ร.ภูมิภาค  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ และคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่จังหวัดนำร่อง
4) กำหนดมาตรการจูงใจให้แก่จังหวัดนำร่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัด หรือการเพิ่มโควตาการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ

ผลการประชุมในครั้งนี้ เมื่อ ก.พ.ร. ทราบ  จะแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามที่กำหนดไว้ใน แผนการปฏิรูปประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

 

เพาเวอร์พอยท์โครงการจังหวัดพันธุ์ใหม่ (เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒)

เอกสารอ้างอิง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.opdc.go.th/content/NjExOA

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/35358
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019