ระเบียบกฏหมายที่ข้าราชการ มท. ต้องรู้

องค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องระเบียบกฎหมายที่สำคัญ เป็นสิ่งที่บุคลากรภายใต้จังหวัด 4.0 จำเป็นต้องรอบรู้ระเบียบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  (๑๖ หมวด พร้อมบทเฉพาะกาล)
. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
. แนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
– แนวนโยบายแห่งรัฐ
นโยบายรัฐบาล (แถลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๒)
สรุปเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นย่อยตามยุทธศาตร์ชาติ
– สรุปเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น แผนงานย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายแผนงานย่อย ตามแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เบื้องต้น)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ
Infographic ยุทธศาสตร์ชาติ
Infographic การปฏิรูปประเทศ 

ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สรุปวัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สรุปสาระสำคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ 
. นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. กฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล ชุมชน และ อำเภอ  ** (ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาและ QR Code เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ) 
ตัวอย่าง : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลักเกณฑ์การจัดทำแผน แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบฟอร์มจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย  แบบสรุปโครงการแบบย่อ แบบรับรองความพร้อมการดำเนินโครงการ
๑๑. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑๓. กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๑๔. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลัง
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕. กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  EMENSCR
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.บ.ภ.ภาค

 

counters-free

เริ่มนับ 19/8/2019