ผลงาน KM Day โดดเด่น

ปี 2564

กิจกรรม KM Day เพื่อสร้างแนวทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทย วิถีใหม่สู้ภัยโควิด"

ผลงานกิจกรรม KM Day

ผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งกิจกรรม KM Day ถูกจัดขึ้นในปี 2564 เป็นปีแรก