องค์ความรู้เพื่อนวัตกรรม

หัวข้อความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ / นวัตกรรมการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ กับ ภายใน ภายนอก และ องค์กรภาคเอกชน ให้บุคลากรสามารถ นำไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน

  • นวัตกรรมการให้บริการ

ภาคเอกชน

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายใน

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

เพื่อสร้างสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

โดย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

นวัตกรรมในจังหวัด

รวบรวมโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ

 

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน

ดำรงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น

โดย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

  • นวัตกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาคน

ภาคเอกชน

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายใน

การบริหารคนอย่างยั่งยืน

โดย ปตท.

   

100 ปีเอสซีจี

โดย SCG

   

HRNOTE สนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดยHR.

โดย HR NOTE Thailand

   
  • นวัตกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคเอกชน

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายใน

การสร้างรายได้ให้ชุมชน

การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะด้านการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นองค์กรได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี ๒๕๖๒

โดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

กรมที่ดินขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

โดย กรมที่ดิน

การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บทบาทของกรมการปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

โดย กรมการปกครอง

สรุปผลการขับเคลื่อนปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

โดย จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

โดย กรมการพัฒนาชุมชน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี ๒๕๖๓

โดย จังหวัดอุทัยธานี

บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความพอเพียงสู่ความยั่งยืน

รวบรวมโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ

การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย กรมป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย

การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของการประปานครหลวงเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

โดย การประปานครหลวง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานในบริบทของการประปาส่วนภูมิภาค

โดย การประปาส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวงกับการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายดารพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

โดย การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สู่ความยั่งยืน

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

องค์การตลาดกับโครงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย องค์การตลาด

การขับเคลื่อนองค์การจัดการน้ำเสียสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย องค์การจัดการน้ำเสีย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม

ในประเทศ