สถิติเปรียบเทียบ

สถิติที่สำคัญ มีประโยชน์ต่อจังหวัด

ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง ให้บริการรายจังหวัด อำเภอ ตำบล
ทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับประชากร จำแนกรายปี

 

 

 

 

 

สถิติทางการรายสาขา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ด้านสังคม 9 สาขา
ด้านเศรษฐกิจ 11 สาขา่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 สาขา

 

 

 update SDGs  17 Goals  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1. ขจัดความยากจน
2. ขจัดความหิวโหย
3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9. อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  โครงสร้างพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้ำ
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16. สังงมสงบสุข ยุติธรรม  ไม่แบ่งแยก
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
CPI : Corruption Perception Index
คะแนนของไทยไม่ดีขึ้น (ปี 2562)
– อันดับในอาเซียนยังตกลง จากอันดับ 5 เป็นอันดับ 6
– อันดับโลก จากอันดับ 99 เป็นอันดับ 101 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก
www.transparency.org
สรุปข้อมูล จาก ศปท. สศช. (46 downloads)

ผลสถิติ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)จังหวัด
(73 downloads)

 

อ่านข้อมูลคนจน ได้จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า จาก www.tpmap.in.th

แลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เนคเทค 02-564-6900 ต่อ 2330-2340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** การจัดเก็บข้อมูล
การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
อ่านต่อรายละเอียด >> คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มนับ 23/4/63

counters-free