วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน

การขับเคลื่อนจังหวัด 4.0 โดยการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค Digital  จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะภาครัฐอัจฉริยะ  Smart and High Performance Government  โดยเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน นอกจากจะสร้างประสิทธิภาพ ยังช่วยแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย แต่ความรู้ที่หนึ่งอาจไม่มีในอีกที่หนึ่ง จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพแก่จังหวัด  จึงต้องการให้มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงาน  โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
(๑) การสร้างชิ้นงาน
(๒) การใช้งานระบบต่างๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำไปทดลองปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ

 •   ความรู้เบื้องต้น/ความหมาย ของเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 1. App Smart Farmer
 2. QR – Code
 3. Artificial Intelligence :AI โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้
 4. Big Data ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่  เร็ว หรือ ซับซ้อน จนยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะประมวลผลโดยใช้วิธีการแบบเดิม
 5. Machine Learning
 6. Robot
 7. 3D-Printing
 8. Blockchain เทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย  น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง
 9. Virtual  ภาพเสมือนจริง
 10. GIS
 •   การสร้างชิ้นงาน (How to do )

ระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น จะเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น   บทความของผู้เขียนจากหลากหลาย  จะแสดงขั้นตอนวิธีทำ เพื่อให้้เป็นอีกแหล่งหนึ่งในการค้นคว้าหาความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับจังหวัด

1. การสร้างแบบสอบถาม ON LINE  โดยใช้ Google Form
2. การสร้างแบบฟอร์ม ON LINE โดยใช้ Google Sheet 
3. การสร้าง QR-Code และตัวตัดลิงค์
4. การออกแบบเรียนรู้ใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆสำหรับฝึกอบรมหรือสัมมนาออนไลน์
ถอดบทเรียน หลักสูตร “Online Training the New Normal for the Trainers”  
(16-17 ก.ค.63) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.


4.1 การใช้ Video Conferencing Platform
4.2 ภาพรวมเครื่องมือสำหรับภาคบ่าย 17 ก.ค.63
4.3 คู่มือการสร้าง Brainstroming ด้วย PADLET
4.4 คู่มือการสร้าง e-book ด้วย PubHTML5
4.5 คู่มือการจัดการลิงค์ด้วย Bit.ly
4.6 คู่มือการสร้าง QR code สวยงามด้วย  Unitag.io
4.7 คู่มือการสร้าง e-Certificate
4.8 เอกสารการเรียน เทคนิคการทำ LIVE สด โดย OBSPROJECT   การทำ Graphic Design   BY Vidyard Loom canva   พร้อมตัวอย่างฝึกปฏิบัติ
https://drive.google.com/drive/folders/1G1sVY6a91_19S4IcpXN3umBcRr8gZbOs
https://www.canva.com/design/DAECJvb_0gw/GzAW1sJz6TZEXYzkuHbQAg/view?website#2
https://www.canva.com/design/DAECJvb_0gw/GzAW1sJz6TZEXYzkuHbQAg/view#4
https://www.canva.com/design/DAECJvb_0gw/GzAW1sJz6TZEXYzkuHbQAg/view?website#1
https://www.canva.com/design/DAECJvb_0gw/GzAW1sJz6TZEXYzkuHbQAg/view?website#4
https://www.canva.com/education/
https://loom.com/share/folder/2dde90ba0e894b3db07a4ed81bde4a88
https://www.loom.com/share/7bbb38cd4c7c48eca383c81152797bd3
https://padlet.com/padlets/epll8f3xujie780g

วิดีโอชมการเรียนย้อนหลัง https://bit.ly/tcu-ocsc2
  4.9 การเข้า Program
       https://pubhtml5.com/
https://bitly.com/
https://www.unitag.io/qrcode
https://bit.ly/GoogleDriveLogin
https://bit.ly/Certify-em
https://obsproject.com/download

4.10 เข้าสมัครเรียนวิชาเทคโนโลยีการสอนในยุค DIGITAL
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU+SPU005+2019/about

 

5. อ่านสาระความรู้จากเว็บไซต์การสอนสร้างชิ้นงานต่างๆ อาทิ การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์  การสร้างข้อสอบออนไลน์  การสร้าง Application Android  การสร้างการนำเสนอแบบวิดีโอ เป็นต้น *** ที่เว็บไซต์นี้ http://www.vdolearning.com/

 • การใช้งานระบบต่างๆ  (How to use  )
 1. ระบบที่ให้บริการผ่านมือถือ APP ต่างๆ  Mahadthai Smart Link
 2. ระบบที่ให้บริการของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ภายในกรม เริ่ม ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) จะเริ่มใช้กับจังหวัดปี ๒๕๖๓

counters-free

เริ่มนับ 24/9/2562