รางวัลรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  เป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหมาะสม  อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนา ด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลภายในหน่วยงาน  สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็ม
>> พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
>> ประกาศเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
>> ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕
>> แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
>> แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)

 

ในปี ๒๕๖๒ สพร. ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด  จะเลือกสำรวจ ๒๐ หน่วยงาน ต่อ ๑ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด  รวม ๑,๕๒๐ หน่วยงาน ได้แก่
๑. สำนักงานจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัด
๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
๔. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๕. สำนักงานเกษตรจังหวัด
๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๗. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
๘. สำนักงานขนส่งจังหวัด
๙. สำนักงานพลังงานจังหวัด
๑๐.สำนักงานที่ดินจังหวัด
๑๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๑๒. สำนักงานสถิติจังหวัด
๑๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๑๔. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
๑๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑๖. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๑๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๘. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๑๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๒๐. ที่ทำการปกครองจังหวัด

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู่ที่ 59.65 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยู่ที่ 57.20 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านบริการภาครัฐ (Public Services) มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยู่ที่ 22.73 คะแนน

ผลการสำรวจ ปรากฏว่า มี ๕ จังหวัดมีผลคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมควรได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับจังหวัด รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards 2019) ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์  และรับรางวัลจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๒) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA   โดยมีหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และอีก ๖๐ หน่วยงาน รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ อีกด้วย

คลิก  อ่านสรุปผลสำรวจระดับความพร้อม ปี ๒๕๖๒ (presentation) (e-book)
ข้อเสนอแนะหน่วยงานระดับจังหวัด.pdf
ข้อเสนอแนะสำนักงานจังหวัด.pdf
ข้อเสนอแนะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf
๖๐ หน่วยงานภาครัฐยกเลิกเรียกสำเนาเอกสาร

cr. >> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
ภาพข่าว >>เว็บไซต์ dga


hit counter

เริ่มนับเมื่อ 3/1/2020