แผนพัฒนาภาค/ยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 1. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570  
 2. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
  มติเห็นชอบ การประชุมร่วม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ภาพ


  2) รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. http://www.pad.moi.go.th/TH/library.html
  2.1 สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจังหวัด
  จังหวัดภาคเหนือ
  จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  – จังหวัดภาคกลางและกรงเทพมหานคร
  – จังหวัดภาคตะวันออก
   จังหวัดภาคใต้
  – จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ข้อมูลแผนพัฒนาภาค ฉบับทบทวน พฤษภาคม 2563

  

  

   

 

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดแผนพัฒนาภาค

             

       การก้าวไปข้างหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์  สอดคล้องกับ การเดินไปข้างหน้าตามนโยบาย  THAILAND 4.0
จังหวัดได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ เพื่อให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ   โดยการออกแบบวางยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รวบรวมวิสัยทัศน์ของทั้ง ๗๖ จังหวัด และวิสัยทัศน์ ๑๘ กลุ่มจังหวัด  ตลอดจนความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 

 

วิสัยทัศน์     

(๑)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งการลงทุนอุตสาหกรรม นวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน
ชัยนาท เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข
พระนครศรีอยุธยา อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
ลพบุรี แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข
สระบุรี เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข
สิงห์บุรี ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข
อ่างทอง อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

 

(๒)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปทุมธานี ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
นครปฐม เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติสาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความรู้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมั่นคงปลอดภัย

 

(๓)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  

ศูนย์กลางผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพและการค้าภาคตะวันตก
กาญจนบุรี เมืองน่าอยู่เกษตรปลอดภัย  การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
ราชบุรี เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยชั้นนำ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี

 

(๔)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  

เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพชรบุรี เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ
สมุทรสงคราม เมืองแห่งวิถีชีวิต ๓ น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สมุทรสาคร เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก

 

(๕)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ  โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ
ชุมพร ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล
นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน
พัทลุง เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
สุราษฎร์ธานี เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข
สงขลา สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 

(๖)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน
กระบี่ เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
พังงา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ภูเก็ต ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ (Hub of International in Tourism Education and Innovation)
ระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
สตูล เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน

 

(๗)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

เกษตรก้าวหน้า  การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน
นราธิวาส เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน
ปัตตานี เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข
ยะลา คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

 

(๘)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ๑

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพื่อการส่งออก ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
ฉะเชิงเทรา เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์
ชลบุรี ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ระยอง เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง

 

(๙)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ๒

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม  อัญมณี  และเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหารสินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC  และ ประเทศเพื่อนบ้าน
จันทบุรี ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ตราด ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นครนายก นครนายกเมืองน่าอยู่
ปราจีนบุรี เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ
สระแก้ว เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง

 

(๑๐)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๑

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
บึงกาฬ เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง
เลย เมืองน่าอยู่  เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนองคาย หนองคาย เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
อุดรธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 

(๑๑)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๒

ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
นครพนม เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก
มุกดาหาร เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
สกลนคร เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

(๑๒)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ สู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย  ถิ่นภูมิปัญญาวิถีไทยอีสาน น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย
ขอนแก่น มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
มหาสารคาม เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและเมืองสุขภาพในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(๑๓)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข
ชัยภูมิ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
นครราชสีมา โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม  สังคมปลอดภัย
บุรีรัมย์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข ๙ ดี
สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

 

(๑๔)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย์เพิ่มพูน

๒. การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

ยโสธร ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิธีอีสาน
ศรีสะเกษ ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน
อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล

 

(๑๕)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เชียงใหม่ นครแห่งความมีชีวิตและความมั่งคั่ง
แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ลำปาง ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข
ลำพูน เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

 

(๑๖)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เชียงราย เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
น่าน เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่งชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
พะเยา แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
แพร่ เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

 

(๑๗)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาค สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตาก เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน
พิษณุโลก เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมมั่นคง
เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
สุโขทัย เมืองมรดกโลกเลิศล้ำ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรม
อุตรดิตถ์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต

 

 

(๑๘)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่าระดับประเทศ
กำแพงเพชร แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  สังคมพอเพียงและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
พิจิตร เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดีพร้อมสู่สากล
อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

(ข้อมูล มิถุนายน ๒๕๖๑ อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ สำนักงบประมาณ )

รู้และเข้าใจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จำเป็น
จำนวน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหารสระแก้ว  ตราด  สงขลา  หนองคาย  นราธิวาส  เชียงราย  นครพนม  และ กาญจนบุรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา >>

>> รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

>> อ่านต่อรายละเอียด     ข้อมูลธุรกิจ  วิจารณ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)เงียบ !

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  หรือเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0  ต่อยอดความสำเร็จมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard   เป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรีระยองและ ฉะเชิงเทรา 

cr. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 พื้นที่ ตามที่เสนอ และให้เพิ่มเติมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก อีก 1 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4 พื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ประกอบด้วย

 1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA)
 2. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy)
 3. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (Western Central Economic Corridor : WCEC)
 4. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)

ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการสำคัญ ปี 2564 ตามที่เสนอ โดยให้ สศช. ร่วมกับสำนักงบประมาณบริหารจัดการโดยปรับโครงสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในแต่ละภาคให้รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสามารถขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบหมาย สศช. จัดทำ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …” แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพื่อให้มีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมและจัดทำข้อเสนอ ดังนี้ (1) แนวทางการพัฒนาโครงข่ายสายรองทั้งประเทศ (2) การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

** ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดขึ้นไปให้เรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นว่า ” ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ”


counters-free