ผลงานกิจกรรม KM Day ปี 2564

-

-

-

ภายใต้หัวข้อเรื่อง

"มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"

ผลงานรูปแบบงานเขียน

 

 

ลำดับที่ 1

KM ยุคใหม่ต้องพร้อมใช้งาน
-------------------------------
กรมการพัฒนาชุมชน
โดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ

Click
เข้าชม 182 ครั้ง

ลำดับที่ 2

พช. เสริมทัพ “พัฒนากร” วิถีใหม่
ปลอดภัยห่างไกลโควิด
-------------------------------
กรมการพัฒนาชุมชน
โดย นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์

Click
เข้าชม 83 ครั้ง

 

ลำดับที่ 3

งาน-งบ-ระบบ-คน ที่ต้องปรับตัว
-------------------------------
สำนักนโยบายและแผน
โดย นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์

Click
เข้าชม 108 ครั้ง

ลำดับที่ 4

PWA Line Official Account ภายใต้ชื่อ @pwathailand กปภ.
“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน”
-------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาค
โดย นายรณกฤต ปวรศิลป์

Click
เข้าชม 51 ครั้ง

ลำดับที่ 5

กรณีการจัดตั้ง
“หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.E.A.L.Team)”
ที่ทําการปกครองอําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
-------------------------------
จังหวัดมหาสารคาม อําเภอยางสีสุราช
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

Click
เข้าชม 40 ครั้ง

ลำดับที่ 6

การสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระบบ Thai QM กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
-------------------------------
จังหวัดพัทลุง
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง

Click
เข้าชม 42 ครั้ง

ลำดับที่ 7

กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการทลาย
บ่อนการพนันกลางเมืองนนทบุรี
รวบผีพนัน ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว
-------------------------------
กรมการปกครอง
โดย สำนักการสอบสวนและนิติการ

Click
เข้าชม 29 ครั้ง

ลำดับที่ 8

การให้บริการแบบ Drive Thru Service
คัดและรับรองเอกสารข้อมูล
ทางทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีศึกษาที่ทำการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------
จังหวัดขอนแก่น
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 9

การสํารวจรายชื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19
แบบ 4 STEPs
กรณีศึกษาอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
-------------------------------
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Click
เข้าชม 37 ครั้ง

ลำดับที่ 10

การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) กรณีศึกษา
จังหวัดนครพนม
-------------------------------
จังหวัดนครพนม
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม

Click
เข้าชม 33 ครั้ง

ลำดับที่ 11

คลังอาหารประจำตำบล “๑ ตำบล
๑ คลังอาหาร” กรณีศึกษาจังหวัดพังงา
-------------------------------
จังหวัดพังงา
โดย สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา

Click
เข้าชม 43 ครั้ง

ลำดับที่ 12

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
-------------------------------
กรมการพัฒนาชุมชน
โดย นายศานิต สุขขี

Click
เข้าชม 29 ครั้ง

ลำดับที่ 13

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีอําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
-------------------------------
จังหวัดนครพนม อําเภอท่าอุเทน
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Click
เข้าชม 32 ครั้ง

ลำดับที่ 14

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษา
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 15

การเปิดตลาด มหกรรมกินปลา
แซบหลาย อําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
-------------------------------
จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอสว่างวีระวงศ์
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Click
เข้าชม 31 ครั้ง

ลำดับที่ 16

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย
โดย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Click
เข้าชม 29 ครั้ง

ลำดับที่ 17

สู่มหาดไทยวิถีใหม่ ใช้ A B C2 D
-------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาค
โดย นายกิตตินันท์ ศรีมงคล

Click
เข้าชม 36 ครั้ง

ลำดับที่ 18

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Best Practice) กรณีอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
-------------------------------
จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง
โดย ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Click
เข้าชม 36 ครั้ง

ลำดับที่ 19

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน
โดย ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Click
เข้าชม 49 ครั้ง

ลำดับที่ 20

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีอําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------
จังหวัดอุดรธานี อําเภอศรีธาตุ
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 21

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ที่ทำการปกครอง
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
-------------------------------
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ
โดย ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 22

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-------------------------------
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Click
เข้าชม 24 ครั้ง

ลำดับที่ 23

การบริหารจัดการพื้นที่ กรณีพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 กรณีศึกษาอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
-------------------------------
จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Click
เข้าชม 22 ครั้ง

ลำดับที่ 24

โครงการ “รวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัยสู้ภัยโควิด” กรณีศึกษาอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
-------------------------------
จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอโพธิ์ชัย
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

Click
เข้าชม 24 ครั้ง

ลำดับที่ 25

การบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 กรณีศึกษาอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------
จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนําชัย
(นายอําเภอบางปลาม้า)

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 26

การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรณีศึกษายุ้งฉางปันสุข อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
-------------------------------
จังหวัดนนทบุรี อําเภอบางใหญ่
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Click
เข้าชม 24 ครั้ง

ลำดับที่ 27

การขับเคลื่อนเชิงรุกตลาดสด
ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
-------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร อําเภอนิคมคําสร้อย
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
นิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 28

แนวทางการบริหารจัดการการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ
โดย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Click
เข้าชม 22 ครั้ง

ลำดับที่ 29

กรณีผู้ใหญ่บ้านเคาะประตูวัดอุณหภูมิ
ลูกบ้าน บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองโน อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
-------------------------------
จังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี
โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
และนายสังวร รักซ้อน
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.หนองโน)

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 30

กรณีศึกษา การสร้างเมืองที่แข็งแกร่งภายในกําแพงที่แน่นหนา
อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ
-------------------------------
จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอภูสิงห์
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Click
เข้าชม 23 ครั้ง

ลำดับที่ 31

กรณีนายอําเภอประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------
จังหวัดสุโขทัย อําเภอศรีสัชนาลัย
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Click
เข้าชม 31 ครั้ง

ลำดับที่ 32

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย
โดย ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 33

การบริหารจัดการและแนวทางการปฏิบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 กรณีศึกษาอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอพร้าว
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

Click
เข้าชม 28 ครั้ง

ลำดับที่ 34

การสำรวจข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษา
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
-------------------------------
จังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม
โดย ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 35

การนําดอกผลจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรณีศึกษา
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
-------------------------------
จังหวัดสระแก้ว อําเภอวัฒนานคร
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Click
เข้าชม 29 ครั้ง

ลำดับที่ 36

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
-------------------------------
จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา
โดย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Click
เข้าชม 25 ครั้ง

ลำดับที่ 37

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค
COVID-19 อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
โดย อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

Click
เข้าชม 25 ครั้ง

ลำดับที่ 38

การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ Thai QM กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
-------------------------------
จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 39

การบริหารจัดการช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
-------------------------------
จังหวัดราชบุรี
โดย นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 40

การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรณีศึกษาอําเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
-------------------------------
จังหวัดสระแก้ว อําเภอคลองหาด
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Click
เข้าชม 23 ครั้ง

ลำดับที่ 41

การให้บริการห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยแบบชีวิตวิถีใหม่
-------------------------------
สถาบันดำรงราชานุภาพ
โดย ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย

Click
เข้าชม 29 ครั้ง

ลำดับที่ 42

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในยุค
New Normal
-------------------------------
สถาบันดำรงราชานุภาพ
โดย นางสาวกฤตติกา หงส์หิน

Click
เข้าชม 36 ครั้ง

ลำดับที่ 43

แผนยุทธการ “รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิตโควิด-19” จังหวัดพิจิตร
-------------------------------
จังหวัดพิจิตร
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดพิจิตร

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 44

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------
จังหวัดพิษณุโลก
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

Click
เข้าชม 41 ครั้ง

ลำดับที่ 45

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีศึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอบางกรวย (พชอ.บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี
-------------------------------
จังหวัดนนทบุรี อําเภอบางกรวย
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Click
เข้าชม 21 ครั้ง

ลำดับที่ 46

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย Covid-19 กรณีศึกษาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำปาง
-------------------------------
จังหวัดลําปาง
โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลําปาง

Click
เข้าชม 25 ครั้ง

ลำดับที่ 47

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
-------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 48

บทบาทหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
-------------------------------
จังหวัดบึงกาฬ
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดบึงกาฬ

Click
เข้าชม 28 ครั้ง

ลำดับที่ 49

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีศึกษาอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
-------------------------------
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอสนามชัยเขต
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Click
เข้าชม 24 ครั้ง

ลำดับที่ 50

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
-------------------------------
จังหวัดชุมพร
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

Click
เข้าชม 23 ครั้ง

ลำดับที่ 51

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีศึกษาอำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย
โดย ที่ทําการปกครองอําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 52

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ กรณีตรวจพบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีศึกษาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------
จังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น

Click
เข้าชม 23 ครั้ง

ลำดับที่ 53

การสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชน โดยใช้เพลงเป็นสื่อกลางกรณีศึกษาอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
-------------------------------
จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอตระการพืชผล
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 54

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
-------------------------------
จังหวัดกระบี่ อำเภอปลายพระยา
โดย ที่ทําการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Click
เข้าชม 20 ครั้ง

ลำดับที่ 55

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 กรณีศึกษาอำเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
-------------------------------
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Click
เข้าชม 43 ครั้ง

ลำดับที่ 56

การสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ
Thai QM ด้วยหลักการบริหาร PDCA
กรณีศึกษาอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------
จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Click
เข้าชม 22 ครั้ง

ลำดับที่ 57

การจัดระบบคัดกรอง ขึ้นทะเบียนและติดตามอาการกลุ่มเสี่ยงผ่าน
Line Official เพื่อลดภาระ
และความเสี่ยงของ
ผู้ปฏิบัติงาน อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------
จังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

Click
เข้าชม 25 ครั้ง

ลำดับที่ 58

ชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์
โควิด-19 ภายใต้ ทีมสตูลดูแลด้วยใจ เดินเคาะประตูบ้านสร้างความสุข (Satun Model) กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
-------------------------------
จังหวัดสตูล
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 59

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 (Best Practice) กรณีอําเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
-------------------------------
จังหวัดเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Click
เข้าชม 23 ครั้ง

ลำดับที่ 60

การใช้มาตรการทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเองในบ้านพัก
โดยใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์
กรณีศึกษา อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------
จังหวัดพิษณุโลก อําเภอบางระกํา
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

Click
เข้าชม 40 ครั้ง

ลำดับที่ 61

การช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดพื้นที่จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอ กรณีศึกษา
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------
จังหวัดนครราชสีมา อําเภอปากช่อง
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 62

การบริหารจัดการพื้นที่เมื่อพบ
ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อสกัดกั้น
การแพร่ระบาดในอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
-------------------------------
จังหวัดพะเยา อําเภอจุน
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

Click
เข้าชม 24 ครั้ง

ลำดับที่ 63

แผนปฏิบัติการ ๓ ระยะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 64

ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือทีม 4 ทหารเสือ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์
-------------------------------
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

Click
เข้าชม 26 ครั้ง

ลำดับที่ 65

การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 กรณีศึกษาที่ทำการปกครอง
จังหวัดลำปาง
-------------------------------
จังหวัดลําปาง
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง

Click
เข้าชม 34 ครั้ง

ลำดับที่ 66

การบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
-------------------------------
จังหวัดลพบุรี
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบุรี

Click
เข้าชม 27 ครั้ง

ลำดับที่ 67

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------
จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

Click
เข้าชม 28 ครั้ง

ลำดับที่ 68

การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
โควิด-19 ในระดับอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
-------------------------------
จังหวัดสระบุรี อําเภอพระพุทธบาท
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Click
เข้าชม 20 ครั้ง

ลำดับที่ 69

การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ ๑ (บ้านอยู่อาศัย) และ ๒ (กิจการขนาดเล็ก)
-------------------------------
การไฟฟ้านครหลวง
โดย นางสาวนิภาวรรณ จุฑามณี

Click
เข้าชม 28 ครั้ง

ลำดับที่ 70

การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาอําเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี
-------------------------------
จังหวัดสระบุรี อําเภอดอนพุด
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

Click
เข้าชม 30 ครั้ง

ลำดับที่ 71

การสร้างการรับรู้ Platform
“ไทยชนะ” สําหรับสถานประกอบการ
ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2
กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
-------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาค
โดย นางสุพจนา วงศ์วรพิทักษ์

Click
เข้าชม 38 ครั้ง

ลำดับที่ 72

พลังคุณธรรมของคนมหาดไทย จะนำไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
-------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาค
โดย นางสุพจนา วงศ์วรพิทักษ์

Click
เข้าชม 51 ครั้ง

ลำดับที่ 73

การจัดการความรู้ (KM) สถานที่กักตัวส่วนท้องถิ่น Local Quarantine
ของจังหวัดภูเก็ต
-------------------------------
จังหวัดภูเก็ต
โดย นางไปรยาณัฏฐ์ ดุษฎีพิริยะ
ร่วมกับ ศบค. จังหวัดภูเก็ต

Click
เข้าชม 28 ครั้ง

ผลงานรูปแบบ Clip Video

 

 

ลำดับที่ 1

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดูน จังหวัดศรีสะเกษ
-------------------------------
จังหวัดศรีสะเกษ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดูน

Click

ลำดับที่ 2

“การใช้ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชน”
ในยุคดิจิทัล
-------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาค
โดย นายรณกฤต ปวรศิลป์

Click

ลำดับที่ 3

การกรอกข้อมูลคำร้อง ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟกรณีเลิกใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์
-------------------------------
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย กลุ่ม BND Light สังกัด แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Click

ลำดับที่ 4

สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประชาชน ของกรมที่ดิน
-------------------------------
กรมที่ดิน
โดย นายศักดิ์นรินทร์ พิมพเนตร

Click

ลำดับที่ 5

น้ำเสียอยู่คู่ชุมชนได้
-------------------------------
องค์การจัดการน้ำเสีย
โดย นายพิชยุตม์ ประสีระเตสัง

Click

องค์ความรู้รูปแบบต่างๆ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ใน
กลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน
เพิ่มเติม

Best Practice

วิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน จากหลายช่องทาง
ทั้งตัวผู้นำ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา
และการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาที่มีขั้นตอน
เพิ่มเติม