Best Practices

บัญชีรายการประเภทองค์ความรู้ของจังหวัดต้นแบบ 4.0  

            (1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

PMQA 4.0

 

1. ขอนแก่น

2563

2. สระบุรี

2563

3.ขอนแก่น

2562

4.สระบุรี

2562

            (2) รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รายหมวด  (PMQA  รายหมวด)

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

PMQA หมวดที่ 1

1. ลำปาง

2563

2. อำนาจเจริญ

2562

3. ลำพูน

2562

4. หนองบัวลำภู

2562

5. ยะลา

2561

6. ระนอง

2561

7. ศรีสะเกษ

2561

8. หนองคาย

2561

9. นนทบุรี

 2560

10. อุทัยธานี

2560

11. ตรัง

 2559

12. ชัยนาท

2558

13. พังงา

2558

14. สกลนคร

2558

 

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ.

PMQA หมวดที่ 2

1. นครสวรรค์ 2563

2. ระนอง 2563
3. ชัยนาท 2562
4. หนองคาย

2562

5. ขอนแก่น

2561

6. สกลนคร

2559

7. อำนาจเจริญ

2559

8. นครพนม

2558

9. ตาก

2557

PMQA หมวดที่ 3

1. ขอนแก่น

2563

2. สุพรรณบุรี

2563

3. สกลนคร

2562

4. อำนาจเจริญ

2560

5. พังงา

2559

PMQA  หมวดที่ 6

1. สกลนคร

2561

        (3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่

จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

 สาขาบริการภาครัฐ

1

ขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร :
Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ

2563

 

2

ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :
ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ (แนวคิดการบริหารจัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะ)
2563

3

ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข :
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology
 2563

4

ขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น :
“ดำรงธรรม Tracking” ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
2563

5

ขอนแก่น สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น :
Khon Kaen Government Spending Model
2563

6

มุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร :
การแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
 2563

7

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ :
Smart Referral Connection
2563

8

อ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง :
การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกข้าว (ปล่อนย้ำเข้านา  ปล่อยปลาเข้าทุ่ง)จังหวัดอ่างทอง
2563

9

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 :
นวัตกรรมขวดเป่าบริหารปอด
 2562

10

อำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ :

มาตรวัดความเตี้ยเด็กไทย

2562

11

ภูเก็ต

– โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต : การจัดการปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม

– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน

2562

 

2561

12

ราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี :
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน
2561

13

พระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :
การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2561

 

ลำดับที่ จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

สาขาบริการภาครัฐ
14 สิงห์บุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี :
การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์
2559
15 สระบุรี ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี :
ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
2558
16 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น :
ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย
2558
17 ตรัง งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลกันตัง :
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก
2558
18 ลพบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี :
ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ
2558
19 นราธิวาส – โรงพยาบาลตากใบ : การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
– โรงพยาบาลตากใบ : Mobile pap Smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน
2557
20 ขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ : การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด

โรงพยาบาลขอนแก่น : การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรี ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

2557
21 ตรัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง :
ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง
2557
22 สกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร :
การบริหารจัดการโครงการธนาคาร  โค กระบือ   เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2557
23 สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี :
ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Expense Travel :  e – GET)
2557
24 สุโขทัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ :
พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
2557
25 ลำปาง การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างอย่างยืน 2557
26 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี :
การพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสระบุรี
2557
27 อุบลราชธานี โรงพยาบาลเขมราฐ :
การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน
2557
28 หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย :
รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
2557

 

ลำดับที่

จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

2563

2

เพชรบูรณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์

2563

3

สมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม : โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

2563

4

ปัตตานี การบริหารจัดการขยะ

2563

5

ลำพูน อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน

2563

6

ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น : คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

2563

7

พัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง : การส่งเสริมตลาดต้องชม (ตลาดใต้โหนด)

2563

8

ร้อยเอ็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด : เกษตรอินทรีย์  เปลี่ยนชีวิต

2563

9

ร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำผอุง

2563

10

สุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต : บ้านดอนศาลเจ้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

2563

11

กาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ : KALASIN   Happiness Model :  คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน

2563 และ
2562

12

สตูล ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

2562

13

กาญจนบุรี กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (PGS)

2562

14

ชัยภูมิ โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

2562

15

นราธิวาส โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำฝายสากอ

2562

16

ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ

2562

17

เพชรบูรณ์ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม  จังหวัดเพชรบูรณ์

2562

18

ลำพูน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน

2562

19

สุพรรณบุรี การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม : บ้านน้ำพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

2562

20

แม่ฮ่องสอน

– โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2561

21

สุพรรณบุรี โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ)

2561

22

สกลนคร โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร : จังหวัดสกลนคร

2561

23

ยะลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559

24

สระแก้ว โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sakaeo Happiness Model)

2559

25

ยโสธร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon  Model

2558

26

บุรีรัมย์ การสร้างบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ด้วย BCM-Model โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว

2558

27

สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  เป็นพื้นที่ฐานอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2558

28

ยะลา โครงการพัฒนาฟื้นฟูทักษะชีวิตแก่น้องพิการและครอบครัว

2557

29

ชัยภูมิ โครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ

2557

30

สมุทรสงคราม โครงการส่งเสริมการเกษตรสู่ AEC ปี 2557

2557

31

พัทลุง โครงการประมงชุมชน

2557

(4) การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  มีผลครั้งละ 3 ปี

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับการรับรอง

พ.ศ.

หมายเหตุ

GECC

1. ลำปาง

2563

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง
เคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2560
2. นครปฐม

2563

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม (Government Center)
3. ขอนแก่น

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
4. นนทบุรี

2562

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรีเคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2559
5. สตูล

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
6. สมุทรสาคร

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
7. ชุมพร

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
8. เพชรบุรี

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9. ร้อยเอ็ด

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
10. หนองคาย

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
11. ยโสธร

2559

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
12. ราชบุรี

2559

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  (5) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY    

ประเภท จังหวัด

ปีที่ดำเนินการนำร่อง

พ.ศ.

SMART CITY 1.  ภูเก็ต 2561 – 2562
2. ขอนแก่น 2561 – 2562
3. เชียงใหม่ 2561 – 2562
4. ชลบุรี 2561 – 2562
5. ระยอง 2561 – 2562
6. ฉะเชิงเทรา 2561 – 2562

(6) การบริหารจัดการและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประเภท จังหวัด ปีที่มีคะแนนผ่านค่าเป้าหมาย พ.ศ.
ITA นครสวรรค์ 2563

หมายเหตุ : รวบรวมผลงานปี 2563 และ 5 ปีย้อนหลัง


counters-free
เริ่มนับ 25/9/62