Best Practices

บัญชีรายการประเภทองค์ความรู้ของจังหวัดต้นแบบ 4.0  

            (1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

PMQA 4.0

 

1.     ขอนแก่น

2562

2.     สระบุรี

2562

            (2) รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รายหมวด  (PMQA  รายหมวด)

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

PMQA หมวดที่ 1

1.     อำนาจเจริญ

2562

2.     ลำพูน

2562

3.     หนองบัวลำภู

2562

4.     ยะลา

2561

5.     ระนอง

2561

6.     ศรีสะเกษ

2561

7.     หนองคาย

2561

8.     นนทบุรี

 2560

9.     อุทัยธานี

2560

10.      ตรัง

 2559

11.      ชัยนาท

2558

12.      พังงา

2558

13.      สกลนคร

2558

 

ประเภทรางวัล จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ.

PMQA หมวดที่ 2 1.     ชัยนาท 2562
2.     หนองคาย 2562
3.     ขอนแก่น 2561
4.     สกลนคร 2559
5.     อำนาจเจริญ 2559
6.     นครพนม 2558
7.     ตาก 2557
PMQA หมวดที่ 3 1.     สกลนคร 2562
2.     อำนาจเจริญ 2560
3.     พังงา 2559
PMQA  หมวดที่ 6 1.    สกลนคร 2561

 (3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่ จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

 สาขาบริการภาครัฐ
1 สุพรรณบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 : นวัตกรรมขวดเป่าบริหารปอด  2562
2 อำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ : มาตรวัดความเตี้ยเด็กไทย 2562
3 ภูเก็ต – โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต : การจัดการปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุางถนนจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม

– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internter of Things) เพื่อบริการประชาชน

2562

 

2561

4 ราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน 2561
5 พระนคร       ศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :  การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561

 

ลำดับที่ จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

สาขาบริการภาครัฐ
6 สิงห์บุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี : การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์ 2559
7 สระบุรี ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี : ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 2558
8 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น : ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย 2558
9 ตรัง งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลกันตัง : การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก 2558
10 ลพบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี : ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ 2558
11 นราธิวาส – โรงพยาบาลตากใบ : การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้

– โรงพยาบาลตากใบ : Mobile pap Smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน

2557
12 ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ : การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด

โรงพยาบาลขอนแก่น : การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรี ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

2557
13 ตรัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง : ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง 2557
14 สกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร : การบริหารจัดการโครงการธนาคาร  โค กระบือ   เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2557
15 สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Expense Travel :  e – GET) 2557
16 สุโขทัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ : พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 2557
17 ลำปาง การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างอย่างยืน 2557
18 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี : การพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสระบุรี 2557
19 อุบลราชธานี โรงพยาบาลเขมราฐ : การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน 2557
20 หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย : รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง 2557

 

ลำดับที่ จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
1 กาฬสินธุ์ KALASIN   Happiness Model :  คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 2562
2 สตูล ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2562
3 กาญจนบุรี กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (PGS) 2562
4 ชัยภูมิ โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ 2562
5 นราธิวาส โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำฝายสากอ 2562
6 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ 2562
7 เพชรบูรณ์ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
8 ลำพูน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน 2562
9 สุพรรณบุรี การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม : บ้านน้ำพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี 2562
10 แม่ฮ่องสอน – โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2561
11 สุพรรณบุรี โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) 2561
12 สกลนคร โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร : จังหวัดสกลนคร 2561
13 ยะลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2559
14 สระแก้ว โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sakaeo Happiness Model) 2559
15 ยโสธร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon  Model 2558
16 บุรีรัมย์ การสร้างบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ด้วย BCM-Model โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว 2558
17 สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  เป็นพื้นที่ฐานอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558
18 ยะลา โครงการพัฒนาฟื้นฟูทักษะชีวิตแก่น้องพิการและครอบครัว 2557
19 ชัยภูมิ โครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ 2557
20 สมุทรสงคราม โครงการส่งเสริมการเกษตรสู่ AEC ปี 2557 2557
21 พัทลุง โครงการประมงชุมชน 2557

(4) การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  มีผลครั้งละ 3 ปี

ประเภทรางวัล จังหวัด ปีที่ได้รับการรับรอง

พ.ศ.

หมายเหตุ
GECC 1. ขอนแก่น 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2. นนทบุรี

2562

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี

เคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2559

3. สตูล 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
4. สมุทรสาคร 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
5. ชุมพร 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
6. เพชรบุรี 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
7. ร้อยเอ็ด 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
8. หนองคาย 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9. ลำปาง 2560 เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง
10. ยโสธร 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
11. ราชบุรี 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 (5) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY    

ประเภท จังหวัด

ปีที่ดำเนินการนำร่อง

พ.ศ.

SMART CITY 1.     ภูเก็ต 2561 – 2562
2. ขอนแก่น 2561 – 2562
3. เชียงใหม่ 2561 – 2562
4. ชลบุรี 2561 – 2562
5. ระยอง 2561 – 2562
6. ฉะเชิงเทรา 2561 – 2562

หมายเหตุ : รวบรวมผลงานปี 2562 และ 5 ปีย้อนหลัง


counters-free
เริ่มนับ 25/9/62