Best Practices

บัญชีรายการประเภทองค์ความรู้ของจังหวัดต้นแบบ 4.0  

            (1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

 

 

 

 

PMQA 4.0

 

1. จังหวัดขอนแก่น

2564

2. จังหวัดพังงา

2564

3. จังหวัดสระบุรี

2564

1. ขอนแก่น

2563

2. สระบุรี

2563

1.ขอนแก่น

(100 downloads)

2562

2.สระบุรี

(167 downloads)

2562

            (2) รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รายหมวด  (PMQA  รายหมวด)

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

 

 

 

PMQA หมวดที่ 1

1. ขอนแก่น

2564

2. พิษณุโลก

2564

3. แพร่

2564

4. ลำปาง

2563

5. อำนาจเจริญ

2562

6. ลำพูน

2562

7. หนองบัวลำภู

2562

8. ยะลา

2561

9. ระนอง

2561

10. ศรีสะเกษ

2561

11. หนองคาย

2561

12. นนทบุรี

 2560

13. อุทัยธานี

2560

14. ตรัง

 2559

15. ชัยนาท

2558

16. พังงา

2558

17. สกลนคร

2558

 

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ.

PMQA หมวดที่ 2

1. ตราด 2564
2. นครราชสีมา 2564
3. ศรีสะเกษ 2564
4. สมุทรสาคร 2564
5. สิงห์บุรี 2564
6. นครสวรรค์ 2563
7. ระนอง 2563
8. ชัยนาท 2562
4. หนองคาย 2562
5. ขอนแก่น 2561
6. สกลนคร 2559
7. อำนาจเจริญ 2559
8. นครพนม 2558
9. ตาก 2557

 

 

 

 

PMQA หมวดที่ 3

1.ชัยนาท

2564

2. นครสวรรค์

2564

3. ลำพูน

2564

4. หนองคาย

2564

5. ขอนแก่น

2563

6. สุพรรณบุรี

2563

7. สกลนคร

2562

8. อำนาจเจริญ

2560

9. พังงา

2559

 

PMQA หมวดที่ 6

1. อำนาจเจริญ

2564

2. สกลนคร

(145 downloads)

2561

        (3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่

จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.

 สาขาบริการภาครัฐ

1

ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ :
ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน
2564

2

สุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ :
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
2564

3

ภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต :
การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)
2564

4

กาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา :
One Day One Visit One Stop service
2564

5

ขอนแก่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤตโควิด 19 2564

6

สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสงขลา 2564

7

ขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร :
Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ

2563

 

8

ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :
ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ (แนวคิดการบริหารจัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะ)
2563

9

ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข :
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology
 2563

10

ขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น :
“ดำรงธรรม Tracking” ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
2563

11

ขอนแก่น สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น :
Khon Kaen Government Spending Model
2563

12

มุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร :
การแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
 2563

13

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ :
Smart Referral Connection
2563

14

อ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง :
การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกข้าว (ปล่อนย้ำเข้านา  ปล่อยปลาเข้าทุ่ง)จังหวัดอ่างทอง
2563

15

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 :
นวัตกรรมขวดเป่าบริหารปอด
 2562

16

อำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ :

มาตรวัดความเตี้ยเด็กไทย

2562

17

ภูเก็ต

– โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต : การจัดการปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม

– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน

2562

 

2561

18

ราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี :
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน
2561

19

พระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :
การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2561
20 สิงห์บุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี :
การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์
2559
21 สระบุรี ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี :
ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
2558
22 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น :
ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย
2558
23 ตรัง งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลกันตัง :
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก
2558
24 ลพบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี :
ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ
2558
25 นราธิวาส – โรงพยาบาลตากใบ : การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
– โรงพยาบาลตากใบ : Mobile pap Smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน
2557
26 ขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ : การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด

โรงพยาบาลขอนแก่น : การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรี ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

2557
27 ตรัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง :
ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง
2557
28 สกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร :
การบริหารจัดการโครงการธนาคาร  โค กระบือ   เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2557
29 สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี :
ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Expense Travel :  e – GET)
2557
30 สุโขทัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ :
พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
2557
31 ลำปาง การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างอย่างยืน 2557
32 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี :
การพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสระบุรี
2557
33 อุบลราชธานี โรงพยาบาลเขมราฐ :
การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน
2557
34 หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย :
รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
2557

 

ลำดับที่

จังหวัด ผลงาน

ปีที่ได้รับรางวัล

พ.ศ.

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1

ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น :
โครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ

2564

2

ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น :
โครงการโนนเขวา โมเดล

2564

3

ชลบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี :
โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวทางเลือกของจังหวัดชลบุรี

2564

4

เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ :
โครงการสร้างโอกาส เสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ

2564

5

ขอนแก่น

ขอนแก่นรวมใจ ลดมลพิษทางอากาศ (PM 2.5) เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2564

6

ขอนแก่น

ถังขยะล่องหน ตำบลบ้านแฮด

2564

7

ตาก

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแนวชายแดนชเวนโกกโก่

2564

8

นครศรีธรรมราช

การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม (หลาดชุมทางทุ่งสง)

2564

9

เพชรบุรี

โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน จังหวัดเพชรบุรี

2564

10

สมุทรปราการ

รณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

2564

11

สมุทรสงคราม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

2564

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

2564

13

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

2563

14

เพชรบูรณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์

2563

15

สมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม : โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

2563

16

ปัตตานี การบริหารจัดการขยะ

2563

17

ลำพูน อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน

2563

18

ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น : คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

2563

19

พัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง : การส่งเสริมตลาดต้องชม (ตลาดใต้โหนด)

2563

20

ร้อยเอ็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด : เกษตรอินทรีย์  เปลี่ยนชีวิต

2563

21

ร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำผอุง

2563

22

สุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต : บ้านดอนศาลเจ้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

2563

23

กาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ : KALASIN   Happiness Model :  คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน

2563 และ
2562

24

สตูล ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

2562

25

กาญจนบุรี กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (PGS)

2562

26

ชัยภูมิ โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

2562

27

นราธิวาส โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำฝายสากอ

2562

28

ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ

2562

29

เพชรบูรณ์ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม  จังหวัดเพชรบูรณ์

2562

30

ลำพูน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน

2562

31

สุพรรณบุรี การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม : บ้านน้ำพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

2562

32

แม่ฮ่องสอน

– โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2561

33

สุพรรณบุรี โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ)

2561

34

สกลนคร โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร : จังหวัดสกลนคร

2561

35

ยะลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559

36

สระแก้ว โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sakaeo Happiness Model)

2559

37

ยโสธร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon  Model

2558

38

บุรีรัมย์ การสร้างบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ด้วย BCM-Model โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว

2558

39

สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  เป็นพื้นที่ฐานอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2558

40

ยะลา โครงการพัฒนาฟื้นฟูทักษะชีวิตแก่น้องพิการและครอบครัว

2557

41

ชัยภูมิ โครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ

2557

42

สมุทรสงคราม โครงการส่งเสริมการเกษตรสู่ AEC ปี 2557

2557

43

พัทลุง โครงการประมงชุมชน

2557

(4) การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  มีผลครั้งละ 3 ปี

ประเภทรางวัล

จังหวัด

ปีที่ได้รับการรับรอง

พ.ศ.

หมายเหตุ

GECC

1. ลำปาง

2563

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง
เคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2560
2. นครปฐม

2563

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม (Government Center)
3. ขอนแก่น

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
4. นนทบุรี

2562

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรีเคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2559
5. สตูล

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
6. สมุทรสาคร

2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
7. ชุมพร

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
8. เพชรบุรี

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9. ร้อยเอ็ด

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
10. หนองคาย

2561

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
11. ยโสธร

2559

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
12. ราชบุรี

2559

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  (5) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY    

ประเภท จังหวัด

ปีที่ดำเนินการนำร่อง

พ.ศ.

SMART CITY 1.  ภูเก็ต 2561 – 2562
2. ขอนแก่น 2561 – 2562
3. เชียงใหม่ 2561 – 2562
4. ชลบุรี 2561 – 2562
5. ระยอง 2561 – 2562
6. ฉะเชิงเทรา 2561 – 2562

(6) การบริหารจัดการและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประเภท จังหวัด ปีที่มีคะแนนผ่านค่าเป้าหมาย พ.ศ.
ITA

นครสวรรค์

(67 downloads)

2563

หมายเหตุ : รวบรวมผลงานปี 2563 และ 5 ปีย้อนหลัง


counters-free
เริ่มนับ 25/9/62