ระเบียบกฏหมายที่ข้าราชการ มท. ต้องรู้

องค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องระเบียบกฎหมายที่สำคัญ เป็นสิ่งที่บุคลากรภายใต้จังหวัด 4.0 จำเป็นต้องรอบรู้ระเบียบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  (๑๖ หมวด พร้อมบทเฉพาะกาล) >> ฉบับเต็ม
. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
. แนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
แนวนโยบายแห่งรัฐ
นโยบายรัฐบาล (แถลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๒)
สรุปเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นย่อยตามยุทธศาตร์ชาติ
– สรุปเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น แผนงานย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายแผนงานย่อย ตามแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เบื้องต้น)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ
Infographic ยุทธศาสตร์ชาติ
เพาเวอร์พอยท์ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพาเวอร์พอยท์แผนการปฏิรูปประเทศ
Infographic การปฏิรูปประเทศ 
ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
– สรุปวัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สรุปสาระสำคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (ปีแรก)
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ปีที่สอง

. นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย [e-book] [.pdf]
 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท [e-book] [.pdf]
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ [e-book][.pdf]


สรุปประเด็นการมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ppt] [.pdf]
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๔
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. กฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ ๔.๒
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ # มาตรา ๕๒ วรรคสาม,มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒
–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๑ # มาตรา ๒๘ ตรี
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ 
รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

 ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล ชุมชน และ อำเภอ  ** (ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาและ QR Code เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ) 
ตัวอย่าง : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลักเกณฑ์การจัดทำแผน แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบฟอร์มจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย  แบบสรุปโครงการแบบย่อ แบบรับรองความพร้อมการดำเนินโครงการ
รวมเอกสารดาวน์โหลด  ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
แบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ หลักเกณฑ์การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตลอดจนแบบฟอร์มการจัดทำแผน,แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ,แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย,แบบฟอร์มกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ,แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง 

๑๑. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๓. กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๑๔. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลัง
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 >> แก้ไข  ฉบับที่ 2
ชมย้อนหลัง CoP : การบริหารงบประมาณ

๑๕. กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๑๖. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไข (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
>> อ่านฉบับแรก  แก้ไข ฉบับที่ ๒ฉบับที่ ๓ฉบับที่ ๔ฉบับที่ ๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
>> อ่านฉบับแรก แก้ไข ฉบับที่ ๒, ฉบับที่ ๓, ฉบับที่ ๔, ฉบับที่ ๕, ฉบับที่ ๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
การบริหารพัสดุภาครัฐ (CR. เพาเวอร์พอยท์ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี)
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อ่านสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(CR. สบร.)
ชมย้อนหลัง CoP : แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง      ถาม-ตอบ

๑๗. ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  >> SDG Move >> SDG@สศช. >>  รายละเอียด >> ความคืบหน้ารวม >> ความคืบหน้า1,11 >> ผล SDGs ทั้ง 17 ตัว >> ผลการจัดอันดับ
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  e-MENSCR >> ความคืบหน้า
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.บ.ภ.ภาค

๑๙. กฎหมายอื่นๆ ที่ควรทราบ (ระเบียบ, พ.ร.บ.,พ.ร.ฎ.,กฏกระทรวง ฯ)
พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  >> แก้ไข ฉบับที่ ๒ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
– ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
– พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐. รวบรวมแผนแม่บท / แผนงาน  / คู่มือเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับจัดทำแผน และ ติดตามผล

[e-book] [.pdf]
(๑) คู่มิอแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริค

สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดโดยจังหวัดเลือกโครงการที่งบประมาณสูง และมีผลกระทบในวงกว้าง ของ โครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ

 

 

 (๒) คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)
[e-book] [.pdf]

 

 

 

(๒) คู่มือการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

[e-book] [.pdf]

  (๓) การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่

 

   

รวบรวมคู่มือเพื่อการปฏิบัติงาน

เริ่มนับ 29/5/2020