นวัตกรรมในจังหวัด

หากพูดถึง นวัตกรรม คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI  CHATBOT  APPLICATION  และ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย  การแชร์เรื่องนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่ควรสนใจ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงานต่างๆ  โดยเฉพาะงานบริการต่างๆในจังหวัด และโมเดลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

นวัตกรรมที่น่าสนใจ  ดังต่อไปนี้
1. โมเดล    เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ ได้ชู 5 ประเด็นการพัฒนาโดยนำห่วงโซ่มาตรฐาน (Generic Value Chain) มากำหนดกลยุทธ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ มีตัวแบบการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยขับเคลื่อนใน 2 มิติหลัก คือ
มิติที่ 1. ยกระดับชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจน โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการ เพื่อยกระดับคุณชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
มิติที่ 2 ยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพรวมของภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
>> การแก้ไขปัญหาความยากจน kalasin Happiness Model : Cr.สำนักงาน ก.พ.ร. https://opdc.go.th/content/MjczMw
>> เยี่ยมชมเว็บไซต์ Kalasin Happiness Model 
>> คู่มือกาฬสินธุ์โมเดล

2. นวัตกรรม จัดการด้านขยะ ดำเนินการแล้วทั่วประเทศ

   
เปิดตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เมื่อกระทรวงมหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ โดยเริ่มแรกทั่วประเทศจังหวัดละ 2 แห่ง คือ อปท.ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด และ อปท.ที่มีความพร้อมอีก 1 แห่ง จะใช้งานระบบ (1) ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และ (2) ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)
ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่าน Line Chatbot ได้ที่ Line@traffyfondue ซึ่งระบบจะแยกปัญหาเองได้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI เจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลรวดเร็ว พร้อมภาพถ่าย ตำแหน่งของปัญหา  ขณะที่ระบบบริหารจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ จะทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบบันทึกการจัดเก็บ เส้นทางการเก็บ การแจ้งเตือนขยะล้นถัง ขยะเกลื่อนกลาด ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองของเราสะอาด สวยงาม
>> cr. เว็บไซต์ Line Today 
อ่านต่อ  ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ,  ระบบการจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ

3. แจ้งปัญหาสถานการณ์ COVID19 เมื่อพบคนจากพื้นที่เสี่ยงกลับบ้าน

ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่าน Line Chatbot ได้ที่ Line@traffyfondue  ซึ่งระบบจะแยกปัญหาเองได้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI   ดังนั้นในสถานการณ์ โควิด นี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ เนคเทค สวทช ใช้เทคโนโลยีนี้สำหรับการรับแจ้งปัญหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การคมนาคม : ระบบขนส่งมวลชน CITY BUS


จังหวัดขอนแก่น   มีการวางผังเมืองด้วยระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ ไฟฟ้ารางเบา สมาร์ทบัส สมาร์ทสองแถว เพื่อสร้างเป็นโครงข่ายให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนเมืองสะดวกมากยิ่งขึ้น โปรเจกต์ City bus  เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะไปเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาในอนาคต  มีการพัฒนาแอพฯ ติดระบบจีพีเอสที่รู้พิกัดของรถที่จะมาถึงได้ และยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV ในรถจำนวน 3 จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  จุดเริ่มต้น  จากความคิดของกลุ่มบริษัทในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่รวมตัวกัน 20 บริษัท จัดตั้งและจดทะเบียนเป็น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) โดยมีเป้าหมายอยากส่งต่อเมืองขอนแก่นที่มีการพัฒนาให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป
อ่านต่อ บทความ “ขอนแก่นพัฒนาเมือง”  >> ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาด้านขนส่งมวลชน

5. อวัยวะเทียม : เทคนิค 3D Printing สร้างแขนและมือเทียม


โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของประเทศไทยนำเทคโนโลยี 3 D Printing สร้างแขนและมือเทียมอัจฉริยะสำหรับผู้พิการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ในระยะแรกได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการผู้พิการและสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน แล้วจำนวน 92 คน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศอาเซียน ในระยะต่อไปวางแผนขยายการให้บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และจะขยายไปยังผู้พิการทั่วประเทศ
ขั้นตอนการสร้างแขนและมือเทียม ทีมแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย วัดขนาดแขน และวัดขนาดสรีระของผู้ป่วยแบบคนต่อคน เพื่อจะทำมือเทียมที่ได้สัดส่วน ที่สำคัญเมื่อติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ผู้พิการต้องฝึกการใช้งานเพียง 10 ชั่วโมงก็สามารถจะใช้งานได้เสมือนมือและแขนจริง
Cr. สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6. การรักษาความปลอดภัย : 6.1 ตรวจจับใบหน้า นักท่องเที่ยวปลอดภัย

    อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยทางทะเล เช่น เช็คผู้โดยสารเข้าและออกเรือ  ประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยทางทะเล เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยทั้งการตรวจจับใบหน้า บันทึกทะเบียนรถยนต์เข้าและออก การนับคน การระบุเขต และเวลาการห้ามเล่นน้ำในบริเวณชายหาด โดยใช้ระบบเสียงภาษาไทยในการสั่งการ เข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมถึงการปิดและเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลม หลอดไฟฟ้า เป็นต้น

เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อดูความสวยงามของกระบี่แบบเรียลไทม์ และติดตั้งระบบเซ็นต์เซอร์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สำคัญและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เช่น อ่าวไร่เลย์ หาดนพรัตน์ธารา เกาะปอดะ อ่าวมาหยา ทะเลแหวก ปติมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่  ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ สวนสาธารณะธารา ท่าปอมคลองสองน้ำ ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระยะไกลใช้ในพื้นที่ที่เดินสายยากโดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเล และระบบสื่อสารไร้สายเพื่อการสื่อสารภายในอุทยานและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งระบบการวิเคราะห์ความหนาแน่นในการใช้งานไวไฟ และระบบดิจิทัลดิสเพล ติดตั้งดิจิทัลซิกเนจทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว

อ้างอิง http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190316174735696

การรักษาความปลอดภัย : 6.2 ระบบติดตาม 3 ประสาน 

ระบบจัดการเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย มีระบบประกอบด้วย

1. ระบบระบุตำแหน่งนักท่องเที่ยว โดยมีสายรัดข้อมือหรือ Wristband และเสื้อชูชีพติดเซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ปลายทาง ทำหน้าที่ส่งสัญญาญไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการ เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือ

2. ระบบติดตามเรือท่องเที่ยว (Automatic Identification System) แสดงพิกัดตำแหน่งของเรือและเรือบริเวณรอบข้าง แสดงความเร็วของเรือ และระบบเข็มทิศนำทาง เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ ประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ

3. ระบบติดตามรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว (GPS Vehicle Tracking System) ทำการแสดงภาพวิดีโอ และระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนเมื่อเข้าเขตพื้นที่เสี่ยงอันตราย และแจ้งเตือนเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด สามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ด้วยการแชร์จุดพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS Location) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย สามารถควบคุมและป้องกัน ปราบปรามปัญหาอาชญากรรม เพื่อรักษาความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Cr. http://www.adslthailand.com/post/5701

7. นวัตกรรมรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย

Smile Kid School Bus เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ  สำหรับผู้ดูแลและผู้ปกครอง  ตอบโจทย์การดูแลและสังเกตการณ์รถรับส่งนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามได้  โดยจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีเหตุผิดปกติ หรือเด็กอยู่ในรถ  ( กระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด )
Cr. https://www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_1320732

counters-free

เริ่มนับ 20/8/2019