47 จังหวัด ที่มีคะแนน Innovation Base ระดับคุณภาพ

ทะเบียน Innovation  Base
จังหวัดที่มีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐

            กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  สถาบันดำรงราชานุภาพ  เล็งเห็นว่า การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ จะเป็นแรงผลักดันเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้จังหวัดสำหรับเลือกเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตัวชี้วัดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) หรือ ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) จะไม่ได้ถูกจัดให้เป็นตัวชี้วัดบังคับเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วก็ตาม

การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หรือนำมาเป็นตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  มีกรอบการประเมินเพื่อให้จังหวัดเลือกมาเป็นตัวชี้วัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตาม ลักษณะของนวัตกรรม  ดังนี้

๑) นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมาย และ กฎหมายใหม่ๆให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย

๒) นวัตกรรมให้บริการ  นำมาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในบริการภาครัฐ  การปรับปรุงบริการ หรือ สร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่  การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์  การปรับปรุงระบบสารสนเทศ หรือ แอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง

๓) นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร  เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการใหม่ (New Process) รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือ การวางระบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  เช่น PMQA 4.0, การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ประเด็นด้าน Innovation Base ที่มีผลคะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ รวมทั้งสิ้น  ๔๗  จังหวัด แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมที่จังหวัดทำได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้รวบรวมและจัดเรียงรายชื่อจังหวัดตามกลุ่มจังหวัดและผลคะแนนมากมาน้อย  เพื่อเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ในเบื้องต้นสำหรับการค้นหา Best Practice  และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม   โดยมีที่มาจากรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร. >> อ่านรายงาน

            (๑) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ นครพนม,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ยโสธร,ศรีสะเกษ และ อุทัยธานี

            (๒) ร้อยละ   ๙๘.๐๐ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี

            (๓) ร้อยละ   ๙๗.๐๐ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และ ระยอง

            (๔) ร้อยละ   ๙๕.๐๐ จำนวน ๑๗ จังหวัดได้แก่  สิงห์บุรี,อ่างทอง,ปทุมธานี,ราชบุรี,ชุมพร,สงขลา,ตรัง,ภูเก็ต,ปัตตานี,สระแก้ว,หนองคาย,หนองบัวลำภู,สกลนคร,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี และ แพร่

            (๕) ร้อยละ   ๙๓.๐๐ จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี

            (๖) ร้อยละ   ๙๐.๐๐ จำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ระนอง,นราธิวาส,อุดรธานี,มุกดาหาร,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,เชียงใหม่,ลำพูน, พะเยา,พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ และ นครสวรรค์

คะแนนร้อยละ

จังหวัด

ชื่อข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม Innovation Base

๑๐๐.๐๐ นครพนม โครงการจัดทำแผนที่เพื่อควบคุมการประกอบกิจการดูดทรายจังหวัดนครพนม
๑๐๐.๐๐ บุรีรัมย์ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ (One Stop Service for Handicaps)
๑๐๐.๐๐ สุรินทร์ การสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำโดยบ่อเลี้ยงปลาประยุกต์ในพื้นที่ห่างไกล
๑๐๐.๐๐ ยโสธร จัดหางานรูปแบบใหม่ แก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)
๑๐๐.๐๐ ศรีสะเกษ Bed Sharing ส่งกลับ ห่วงใย  ใกล้ใจ  ใกล้บ้าน
๑๐๐.๐๐ อุทัยธานี การบริหารจัดการระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี  ด้วยกระบวนการ Lean Process
๙๘.๐๐ สมุทรปราการ ระบบจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย (Digital and Robotic Pharmacy System)
๙๘.๐๐ สุพรรณบุรี นวัตกรรมเครื่องดูดไอปรอทเพื่อลดการฟุ้งกระจายไอปรอท
๙๘.๐๐ ประจวบคีรีขันธ์ มิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ
๙๘.๐๐ เพชรบุรี One Stop report  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดเพชรบุรี
๙๗.๐๐ กาญจนบุรี การนำโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google earth)  มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลลักษณะที่ตั้งของสำนักงานที่เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
๙๗.๐๐ ระยอง การดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยอง
๙๕.๐๐ สิงห์บุรี โครงการทางเลือกในการให้บริการนัดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมล่วงหน้าโดยใช้ Application Line ในการเตรียมเอกสารเพื่อนัดจดทะเบียนล่วงหน้าในวันทำการปกติ
๙๕.๐๐ อ่างทอง นวัตกรรมฟันเทียมเคลื่อนที่ “Angthong Denture Delivery”
๙๕.๐๐ ปทุมธานี ระบบจองคิวและเตือนออนไลน์
๙๕.๐๐ ราชบุรี การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office
๙๕.๐๐ ชุมพร การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร
๙๕.๐๐ สงขลา ระบบการตรวจสอบความเสี่ยงการเบิกงบกลางของส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดสงขลา (Risk Monitoring System)
๙๕.๐๐ ตรัง พัฒนาระบบบริการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอรับบริการ โรงพยาบาลตรัง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๙๕.๐๐ ภูเก็ต ศูนย์การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต
๙๕.๐๐ ปัตตานี ระบบแผนที่โรคหัวใจและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๙๕.๐๐ สระแก้ว Mobile Application NCD@Home
๙๕.๐๐ หนองคาย ถุงนิ่วจิ๋วแต่แจ๋ว
๙๕.๐๐ หนองบัวลำภู ระบบสนับสนุนการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๙๕.๐๐ สกลนคร การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้สโลแกน “ มุมปากตก  ยกแขนขาบ่ได้ เว้าไม่ชัด โทร. ๑๖๖๙ ทันที”
๙๕.๐๐ มหาสารคาม เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช
๙๕.๐๐ ร้อยเอ็ด ระบบระบายอากาศและเครื่องกรองฆ่าเชื้อเพื่อคุณภาพอากาศงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๙๕.๐๐ อุบลราชธานี การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ของโรงพยาบาล ๓ พี่น้อง
๙๕.๐๐ แพร่ ระบบอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดทั่วมุมเมืองแพร่
๙๓.๐๐ ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาระบบคิวคิว QueQ for Hospital
๙๐.๐๐ สมุทรสงคราม เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
๙๐.๐๐ นครศรีธรรมราช ตู้กดคิวอัจฉริยะของโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
๙๐.๐๐ พัทลุง ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน
๙๐.๐๐ ระนอง การแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Real Time
๙๐.๐๐ นราธิวาส กระดานออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one 2
๙๐.๐๐ อุดรธานี ระบบแฟ้มข้อมูลสุขภาพครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (e – Family Folder)
๙๐.๐๐ มุกดาหาร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี I – Inspection Vehicle Mukdahan for prevent accidents
๙๐.๐๐ กาฬสินธุ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน.ด้วยบทเรียนออนไลน์ “Google  Classroom”
๙๐.๐๐ ขอนแก่น ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น “ดำรงธรรม Tracking”
๙๐.๐๐ ชัยภูมิ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักแบบบูรณาการ
๙๐.๐๐ นครราชสีมา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรินทร์
๙๐.๐๐ เชียงใหม่ โครงการตู้บริการอเนกประสงค์ (Smart Kiosk) โรงพยาบาลนครพิงค์
๙๐.๐๐ ลำพูน โครงการ Robot (AI) – Vehicle inspection Lamphun
๙๐.๐๐ พะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยาและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาด้วยเทคโนโลยี Application และ Augmented Reality
๙๐.๐๐ พิษณุโลก ท่อฝึกคว่ำหงายมือ ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ
๙๐.๐๐ อุตรดิตถ์ ฐานข้อมูลราคากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ออนไลน์
๙๐.๐๐ นครสวรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นวัสดุแผ่นเรียบและเชื้อเพลิงอัดแท่ง

หมายเหตุ :  เรียงตามกลุ่มจังหวัดจากรายงาน