จังหวัดโปร่งใส มีคุณธรรม

การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม เป็นเรื่องที่จังหวัดต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาเป็นจังหวัด ๔.๐  ด้วยเพราะคนที่มีคุณธรรม  องค์กรที่มีคุณธรรม ตลอดจนความโปร่งใส จะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนา ซึ่งองค์กรที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน จะแยกกันดำเนินการ หากเป็นจังหวัดคุณธรรมที่มุ่งพัฒนา ๓ ระดับ คือ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  จังหวัดคุณธรรม  และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลัก  แต่หากจังหวัดที่เน้นเรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีสำนักงานป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหลัก  ดังรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

 [e-book] [pdf]

   จังหวัดคุณธรรม  หมายถึง จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด  อำเภอทุกแห่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร สถาบันอุดมศึกษา สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  สภาวัฒนธรรมจังหวัด  เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันทางศาสนา สมาคม  มูลนิธิ และทุกภาคส่วนของจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัด  ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัมนธรรมไทยที่ดีงาม  มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน  ชุมชน  หรือเครือข่ายอื่นๆ  แบ่งตามพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ จังหวัด ๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม อันจะนำไปสู่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ >> อ่านต่อ
วิธีการคัดเลือกจังหวัดคุณธรรม     แผนผังกระบวนการประเมินจังหวัดคุณธรรม >> อ่านต่อ
อ่านข่าว >>  ศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อน ๔ จังหวัดคุณธรรม ระยะที่ ๒ (เชียงราย พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และ อุดรธานี) 

 

(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment : ITA

สื่อวีดิทัศน์ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ITA คืออะไร ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไรมาทบทวนและทำความเข้าใจกันครับ สื่อวีดิทัศน์: การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์โดย ITA NACC เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  Integrity and Transparency Assessment : ITA  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [e-book] [.pdf]

–   คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 แนวทางการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเข้าใจเลขฐานสอง ทำได้….ทำไม่ได้

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
–  ตัวอย่างแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายปีงบประมาณ
>> ๒๕๖๓>๒๕๖๒>๒๕๖๑
– ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(หน้า ๑๕ แสดงผลหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ; หน้า ๓๑ – ๓๓ แสดงผลจังหวัด)
– 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    (หน้า ๔๖ แสดงผลหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ; หน้า ๖๕ – ๖๗ แสดงผลจังหวัด)
ในปี ๒๕๖๒จังหวัดนครพนมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment : ITAในระดับ AA ด้วย
คะแนน ๙๕.๕๐   คะแนน ซึ่งเป็นเพียงจังหวัดเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้
–  ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ระบบแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภท “จังหวัด” จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภท “จังหวัด” เปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ปี ๒๕๖๒ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ จำนวน ๔๕ จังหวัด)
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเภท “จังหวัด” เปรียบเทียบปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ปี ๒๕๖๓ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ จำนวน ๓๘ จังหวัด) 

– ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ นครพนม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา  อุบลราชธานี  สุรินทร์  สกลนคร  ราชบุรี อำนาจเจริญ และ ปทุมธานี 

 

อ่านต่อ โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. [เฟซบุ๊ค]
โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. [เว็บไซต์]
หรือ line@itas
หรือสงสัย การประเมิน ITA ที่โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๗๑๓๘  ๗๑๔๑  ๗๑๔๒

 

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
web counter