คู่มือสำหรับสำนักงานจังหวัด

อ่าน
>> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553  (120 downloads)
>>กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 (144 downloads)
>>คำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลว.16 พ.ค.59 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของ สป.มท. (300 downloads)

คลิกเลือกกลุ่มงาน 


เริ่มนับ 1/5/63