คู่มือสำหรับสำนักงานจังหวัด

อ่าน
>> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 
>>กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
>>คำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลว.16 พ.ค.59 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของ สป.มท.

คลิกเลือกกลุ่มงาน 


เริ่มนับ 1/5/63