การเตรียมคน

เมื่อเข้าสู่ยุค 4.0  จะเตรียมคนในช่วงวัยต่างๆ   อย่างไรบ้าง

      

การกำหนดบัญชีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ ในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
การพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ.

อ่าน e-book เพิ่มพูนความรู้     คู่มือการเป็นข้าราชการมืออาชีพ   

     

    

 

 

หลักสูตรกลางพัฒนาบุคลากรสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

ดูวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับราชการ  จากแหล่งผลิตสื่อ
(๑) สำนักงาน ก.พ.ร. 

เรียน e-Learning ได้ทั้งประกาศนียบัตรและความรู้ 

(๒) สำนักงาน ก.พ.

 

เลือกหลักสูตรการเรียนทางไกลของ สำนักงาน ก.พ. ให้เหมาะกับคุณ

แนะนำบทเรียน
คู่มือการอบรม
เข้าสู่ e-Learning

เข้าสู่ e-Learning Portal

ตัวชี้วัดมิติการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กรณีเลือกเรียนผ่าน สำนักงาน ก.พ.
* เรียนวิชาทั่วไป อย่างน้อย ๑ วิชาและมีประกาศนียบัตร (เม.ย. – ก.ย.๖๓)

* เรียนทักษะดิจิทัล เข้าสู่ e-Learning ในหมวดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ วิชา  และมีประกาศนียบัตร รอบ ๒ (มีค – ก.ย.๖๓)

 

หลักสูตรที่ ๑ : Data Visualization
หลักสูตรที่ ๒ : Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
หลักสูตรที่ ๓ : การใช้ Microsoft excel เพื่อการบริหารข้อมูล
หลักสูตรที่ ๔ : Data Visualization 2
หลักสูตรที่ ๕ : Data Analytics
หลักสูตรที่ ๖ : Data Literacy
หลักสูตรที่ ๗ : Digital Code of Merit
หลักสูตรที่ ๘ : ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

หรือ *เรียนทักษะดิจิทัล เมื่อ เข้าสู่ e-Learning Portal อย่างน้อย ๑ วิชา  และมีประกาศนียบัตร รอบ ๒ (มีค – ก.ย.๖๓)
หลักสูตรที่ ๑ : ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัลหลักสูตรที่ ๒ : Data Visualization
หลักสูตรที่ ๓ : Data Visualization 2
หลักสูตรที่ ๔ : Data Analytics
หลักสูตรที่ ๕ : Data Literacy
หลักสูตรที่ ๖ : Digital Code of Merit
หลักสูตรที่ ๗ : การทำอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่ ๘ : การออกแบบนวัตกรรมบริการ
หลักสูตรที่ ๙ : การใช้ Microsoft excel เพื่อการบริหารข้อมูล
หลักสูตรที่ ๑๐ : Microsoft Office Word 2016
หลักสูตรที่ ๑๑ : Microsoft Office Excel 2016
หลักสูตรที่ ๑๒ : Microsoft Office Powerpoint 2016
หลักสูตรที่ ๑๓ : การออกแบบองค์กรดิจิทัล ( Designing Digital Organization)https://cutt.ly/OCSC006
หลักสูตรที่ ๑๔ : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล(Digital Government Transformation)https://cutt.ly/OCSC005
หลักสูตรที่ ๑๕ : การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) https://cutt.ly/OCSC007
หลักสูตรที่ ๑๖ : Google Tools เพื่อการพัฒนางานhttps://cutt.ly/OCSC008
หลักสูตรที่ ๑๗ : พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) https://cutt.ly/SU008
หลักสูตรที่ ๑๘ : รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cyber security Awareness) https://cutt.ly/BU001
หลักสูตรที่ ๑๙ : หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive https://cutt.ly/PKRU002
หลักสูตรที่ ๒๐ : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล Digital Media Creation Technology https://cutt.ly/STOU006
หลักสูตรที่ ๒๑ : พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล Digital Transformation https://cutt.ly/DEPA002
หลักสูตรที่ ๒๒ : การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ https://cutt.ly/KMUTT015
หลักสูตรที่ ๒๓ : การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล (Big Data Analysis) https://cutt.ly/RSU003
หลักสูตรที่ ๒๔ : ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) https://cutt.ly/RSU001
หลักสูตรที่ ๒๕ : ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ https://cutt.ly/RSU004
หลักสูตรที่ ๒๖ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาต้า Big Data Concept https://cutt.ly/STOU005
หลักสูตรที่ ๒๗ : พื้นฐาน Internet of things (IoTs) Basic internet of things (IoTs) https://cutt.ly/HU008
หลักสูตรที่ ๒๘ : หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google drive https://cutt.ly/PKRU002

(หมายเหตุ วิชาที่ ๑๓ – ๒๘ การเชื่อมโยงของ สำนักงาน ก.พ. ขัดข้อง  แต่สามารถเข้าเรียนโดยสมัครในระบบมหาวิทยาลัยเปิด

ตัวชี้วัดมิติการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หากไม่เลือกเรียนเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล กับ สำนักงาน ก.พ. ให้เลือกเรียนผ่าน สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และมีประกาศนียบัตร (เม.ย. – ก.ย.๖๓)

(๓) เรียน e-Learning กับ TDGA
เปิดสอน ๓ หลักสูตรสำคัญ สำหรับ บุคลากรไอทีภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
หลักสูตรที่ ๑ : Data Governance Framework
หลักสูตรที่ ๒ : Data Analytics
หลักสูตรที่ ๓ : Artificial intelligence

>> คลิกเรียน สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TDGA และบันทึกประวัติการอบรมโดย  ก.พ.

 (๔)  เรียนได้กว่า ๑๗๖ บทเรียน กับ  Thai MOOC  (MOOC คือ Massive Open Online Courseware) เพื่อเรียนออนไลน์ฟรี >> คลิกเรียน

 

(๕) หลักสูตรเรียน e-Learning กับ
มีทั้ง
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร ๔ วิชา >>คลิกเรียน  และ 1 หลักสูตร (หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) >> คลิกเรียน
หลักสูตรพิเศษ ให้เลือกเรียนหลากหลาย >> คลิกเรียน

 

 

 

…………………………………  การเรียนออนไลน์ กับ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ.…..ฟรี……ฟรี………
๑. เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ google  เป็นหลักสูตรที่google ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย วิธีเรียน โดย ดูวิดีโอ  อ่าน และทำแบบฝึกหัด ท่านจะได้รับการพัฒนา 1)Communication  2)English Language 3) Career Development และ 4) Writing>> คลิกเรียน 
ตัวอย่าง 

เมื่อคลิก Start free course  ระบบจะสอบถามว่าเรียนโดยใช้บัญชี gmail หรือไม่ และถามเรื่องสะดวกให้ส่งรายงานเกี่ยวกับการเรียนไปยังอีเมล์หรือไม่   ตอบประมาณ 4 ข้อ กดยอมรับ แล้วเริ่มเข้าสู่บทเรียน

กด start แล้วเรียนได้ทันที

๒. เรียน e-Learning การต่อต้านทุจริต  ประกอบไปด้วย 6 บทเรียน มีประกาศนียบัตรให้ด้วย เพื่อรู้และเข้าใจไม่ทุจริต  ซึ่งบทเรียนเป็นผลงานร่วมกันระหว่างข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
การเรียนโดยดูคลิปวีดีโอ (มีคำแปลภาษาไทย) 6 บทๆละ 5 นาที ได้แก่ 1) ของขวัญที่ไม่ยินดีรับไว้ 2)การจัดเตรียมงาน 3) จะจ่ายหรือไม่จ่าย  4) คนกลางปริศนา 5) จดหมายแปลกๆ และ 6) คนใน  >>  คลิกลงทะเบียนเรียน

counters-free

เริ่มนับ 19/8/2019