การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form

 การทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form

นางกาญจนา  แจ่มมินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                เริ่มแรกให้เปิด Google Drive โดยคลิกที่ Google App ที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เหมือนกัน เข้าระบบโดยใช้อีเมล์  (ต้องเป็น gmail เท่านั้น อีเมล์อื่นใช้ไม่ได้) หรืออาจจะเปิดอีเมล์ก่อน แล้วคลิกที่ App เพื่อเปิด Drive ก็ได้

 

                เมื่อเข้าไดร์ฟแล้ว ขวามือด้านบน จะเห็นคำว่า “ใหม่” ให้คลิกที่ใหม่ แล้วให้คลิกที่ “เพิ่มเติม” เลือก Google Form

 

                เมื่อเลือก Form แล้ว ด้านบนจะปรากฏ “ฟอร์มไม่มีชื่อ” ให้เราไปตั้งชื่อฟอร์มที่เราจะทำก่อน เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างจะมีคำอธิบาย หากต้องการที่อธิบายก็ให้ใส่ได้ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่

 

                เมื่อตั้งชื่อฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้เรามาดูที่แบบสอบถามของเราว่า มีกี่ตอน ถ้าไม่แบ่งตอนก็ตั้งคำถามได้เลย แต่ตามตัวอย่างจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร/การนำเสนอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

                การตั้งชื่อตอน ให้คลิกที่ตัว TT ซึ่งจะเป็นการเพิ่มชื่อและรายละเอียด ให้เราพิมพ์ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบคำถาม ลงไป

                เมื่อใส่ชื่อตอนแล้ว ด้านล่างเราจะเห็นคำถามไม่ระบุชื่อ ให้เราพิมพ์คำถามหรือนำคำถามที่เตรียมไว้ Copy มาวางได้เลย เช่น ข้อที่ 1 อายุ คำตอบของเราจะเป็นข้อๆ โดยแต่ละข้อจะกำหนดช่วงอายุ เพื่อให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ ให้เราไปเลือกรูปแบบของคำตอบที่ด้านขวามือของคำถาม ในกรณีของเรา เราต้องการให้ผู้ตอบตอบได้เพียงข้อเดียว ให้เราเลือกไปที่ “หลายตัวเลือก” แล้วพิมพ์คำตอบไปทีละข้อจนครบ ข้อต่อไปให้เราทำเหมือนกัน

 

                สำหรับคำถามข้อต่อไป ให้เราคลิกที่เครื่องหมาย + ด้านขวามือเพื่อเพิ่มคำถาม แล้วทำเหมือนข้อที่ 1 จนเสร็จเรียบร้อย

                เมื่อเราทำตอนที่ 1 ครบแล้ว ให้เราไปคลิกที่ตัวอักษร TT เพื่อเพิ่มตอนที่ 2 ซึ่งเราแบ่งประเด็นคำถามเป็น 2 หัวข้อใหญ่ และในหัวข้อใหญ่ จะมีคำถามย่อยๆ อยู่ในนั้น เช่น

                หัวข้อ “ความคิดเห็นต่อเนื้อหาหลักสูตร/การนำเสนอ

คำถาม

  1. สื่อความรู้/เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน
  2. ความน่าสนใจ/ครบถ้วน/ทันสมัยของเนื้อหา
  3. ความน่าสนใจของเทคนิควิธีที่ใช้สอน
    คำตอบ
  4. มากที่สุด 2. มาก  3. ปานกลาง  4. น้อย  5. น้อยที่สุด

จะเห็นว่าเรามีคำถามอยู่ 3 ข้อ แต่ละข้อจะมีคำตอบที่เหมือนกัน 5 ข้อ ให้เราเพิ่มคำถามใหม่ โดยคลิกที่เครื่องหมาย + ด้านขวามือ แล้วเลือกรูปแบบคำถาม ในกรณีนี้ให้เราเลือก “ตารางตัวเลือกหลายข้อ” ซึ่งจะปรากฏ “แถว” และ “คอลัมน์” ให้เรานำคำถามในข้อ 1-3 ใส่ที่แถว แล้วนำคำตอบใส่ที่คอลัมน์

 

 

                เมื่อเราพิมพ์คำถามและคำตอบในหัวข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ก็คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มคำถามในหัวข้อต่อไป แล้วให้ทำเหมือนกับหัวข้อแรก

                ข้อสุดท้าย อาจจะเป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิม คือ คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มคำถาม แล้วพิมพ์คำถามนั่นคือ ข้อเสนอแนะ ในข้อนี้ผู้ตอบจะต้องพิมพ์คำตอบ ให้เราเลือกรูปแบบการตอบที่ “ย่อหน้า” เป็นการตอบแบบยาวๆ

                การพิมพ์คำถามแต่ละข้อ ถ้าต้องการใส่รูปภาพ ก็สามารถใส่ได้ โดยจะใส่ได้ 2 กรณี คือ ใส่ภาพในคำถาม (จะอยู่ต่อจากคำถาม) และใส่ภาพท้ายคำถาม ตามตัวอย่าง

                เมื่อทำคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถตกแต่งรูปแบบได้ โดยในส่วนหัวแบบสอบถามจะมีไอคอนอยู่ 3 ไอคอน คือ ธีม แสดงตัวอย่าง และตั้งค่า

                ธีม เมื่อคลิกเข้าไป จะสามารถแก้ไขได้ทั้งส่วนหัว และสีของแบบสอบถาม  ส่วนหัวถ้าต้องการให้เป็นรูปภาพก็เลือกรูปภาพได้ จะใช้ภาพที่เขาให้ไว้หรือใช้ภาพที่เตรียมไว้เองก็ได้

                การตั้งค่าก็เช่นกัน สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตั้งค่าแบบสอบถาม เราต้องการให้แบบสอบถามของเราเป็นอย่างไรก็เข้าไปตั้งค่าได้

                การแสดงตัวอย่าง เมื่อเราสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เราคลิกที่ดวงตา เราก็จะเห็นรูปแบบของแบบสอบถามที่เราจะนำไปเผยแพร่

                และสุดท้ายเมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว เราจะทราบผลได้อย่างไร ให้เราไปที่ “การตอบกลับ” ที่อยู่ด้านบนชื่อฟอร์ม คลิกเข้าไปก็จะเป็นกราฟแสดงคำตอบให้เรา แต่ถ้าเราต้องการคำตอบเป็นแบบ excel ให้คลิกที่ปุ่ม excel สีเขียว ซึ่งเขาจะให้เราสร้างสเปรตชีตใหม่ หรือเลือกสเปรตชีตที่มีอยู่เดิม เราก็เลือกตามที่เราต้องการ เมื่อเลือกแล้วคำตอบทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในรูปแบบ excel

************

 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามผู้เขียน ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  สถาบันดำรงราชานุภาพ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๕๙๕๘   มท. ๕๐๕๖๕

counters-free

เริ่ม 24/9/62