กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

คู่มือสำหรับปฏิบัติงานประจำกลุ่มงาน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / ติดต่อผ่านแพลทฟอร์ม
บันทึกคำร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ร้องทุกข์ สคบ. ออนไลน์
ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์
ติดตามเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์
– เว็บไซต์
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


คู่มือเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำกลุ่มงาน

   

     

  

   
 หนังสือที่เผยแพร่ไว้ประจำศูนย์ รวบรวมหนังสือสั่งการ เทคนิคการแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
    

 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
(1) เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ==> ให้ทวงได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน

รู้จริง.. กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท..เพื่อให้คำปรึกษา
(1) พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
(3) ไกล่เกลี่ยแบบก่อนฟ้องคดี โดยแจ้งศาล/ สำนักส่งเสริมงานตุลาการ (นัดประชุมคู่พิพาทและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย/ไกล่เกลี่ย)
(4) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ทั้งก่อนการบังคับคดี และระหว่างการบังคับคดี(e-book)
 สถานที่ติดต่อ สำนักงานบังคดีทั่วประเทศ
(5) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นบังคับคดี
(6) คู่มือแนวทางการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ  (สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน )
(7) เทคนิคการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
(เพาเวอร์พอยท์คำบรรยาย โดย นายณรงค์  ศรีระสันต์  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
(8) ติดต่อไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ประนอมหนี้
กรุงเทพ –> 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0 2142 1528   โทรสาร : 0 2143 9169  e-mail : lawaid@ago.go.th
ต่างจังหวัด –> สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคดีจังหวัด

พิมพ์ เพื่อค้นหาสถานที่ และเบอร์โทรศัพท์บุคลากรอัยการ


คู่มือแนะนำ .. เพื่อการบริการ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ

 


## ต้นแบบศูนย์ดำรงธรรม / ระบบ ดำรงธรรม tracking ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
## ต้นแบบศูนย์ดำรงธรรม / ได้รับรองเกณฑ์ GECC >>คลิกลิงค์ไปศูนย์ดำรงธรรมได้ในรูปแบบเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ก 

ปี ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดราชบุรี

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดชุมพร
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดยโสธร

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดหนองคาย

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสตูล

รายชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง GECC

ประกาศผล GECC ปี 2562
ประกาศผล GECC ปี 2561
ประกาศผล GECC ปี 2560
ประกาศผล GECC ปี 2559

บริการ e-service

  
    
 

 งานคุ้มครองผู้บริโภค
1) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
2) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับสัญญา

เริ่มนับ 29/5/2020